Web Content Display

Päästölupa

Päästökauppalain mukaan sen soveltamisalaan kuuluvat laitokset tarvitsevat päästöluvan. Lakia sovelletaan muun muassa polttoaineiden polttoon laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten sekä öljynjalostamoiden, koksaamoiden ja eräiden teräs-, mineraali- ja metsäteollisuuden laitosten ja prosessien hiilidioksidipäästöihin. Lain soveltamisalueelle kuuluvat myös eräiden petrokemian laitosten prosessien sekä kivivillan ja nokimustan valmistuksen polttoprosessien hiilidioksidipäästöt sekä alumiinin tuotannon perfluorihiilipäästöt ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöt.

Päästöluvan myöntää Energiavirasto. Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnanharjoittajan suunnitelmat päästöjen tarkkailemiseksi ja päästöistä laadittavien selvitysten toimittamiseksi päästökauppaviranomaiselle ovat riittävät ja asianmukaiset ja että toiminnanharjoittaja saa ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla harjoittaa toimintaa. Lupa myönnetään yleensä toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi. Tarvittaessa Energiavirasto voi tarkistaa lupaa ja sen ehtoja tai peruuttaa luvan.

Päästöluvan lisäksi toiminnanharjoittaja voi hakea ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia. Päästöoikeushakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö.