Jakeluverkonhaltijan ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukset

Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 §:n 1 momentin mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa sähköverkossa vain Energiamarkkinaviraston myöntämällä luvalla (sähköverkkolupa). Sähköverkkolupaa ei voida siirtää toiselle.

Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköntoimitusta (Sähkömarkkinalaki 4 § 2 momentti).

Jakeluverkon sähköverkkolupaa hakevat jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteiset jakeluverkonhaltijat. Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa haetaan erillisellä suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan hakemuslomakkeella. Sähköverkkolupahakemukseen tulee sisällyttää lomakkeessa mainitut selvitykset ja liitteet täyttöohjeen mukaisesti. Hakulomake liitteineen tulee täyttää sähköisesti. Allekirjoitukset on kuitenkin kirjoitettava käsin.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi  sekä kopiona joni.kilponen@energiavirasto.fi. Hakemus liitteineen on myös mahdollista postittaa osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Tarkemmat ohjeet verkkotoiminnan luvanvaraisuudesta, jakeluverkonhaltijan sähköverkkoluvasta ja suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvasta sekä sähköverkkolupien hakemisesta ja lupien myöntämisestä

Lisätietoja asiasta antavat verkkoinsinööri Joni Kilponen (puhelin 029 5050 028) ja johtava asiantuntija Martti Hänninen (puhelin 029 5050 024).