Web Content Display

Maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus 2009

Energiaviraston 10.5.2005 ja 10.6.2005 antamissa päätöksissä on vahvistettu periaatteet maakaasuverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton määrittämistä koskeviksi menetelmiksi vuosille 2006-2009. Energiamarkkinavirasto on 13.12.2007 antamillaan päätöksillä muuttanut kyseisiä päätöksiä markkinaoikeuden 21.12.2006 antamissa päätöksissä ilmeneviltä osin.

Näiden periaatteiden mukaan vuosina 2006-2009 maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa riskittömänä korkokantana käytetään Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron edellisen vuoden toukokuun keskiarvoa. Oman pääoman kustannuksen laskentaa varten markkinariskipreemiona käytetään 5 prosenttia ja velattomana beeta-kertoimen 0,3:a. Velaton beeta-kerroin korjataan ns. velalliseksi beeta-kertoimeksi pääomarakenteella, jona käytetään maakaasun siirtoverkonhaltijalla 20/80 (korolliset velat/oma pääoma) ja kaikilla maakaasun jakeluverkonhaltijoilla 30/70. Oman pääoman kustannuksen laskennassa otetaan lisäksi huomioon lisäriskipreemio, jona käytetään maakaasun siirtoverkkotoiminnassa 3 %:a ja maakaasun jakeluverkkotoiminnassa 1 %:a, sekä likvidittömyyspreemio 0,2 %. Korollisen vieraan pääoman kustannuksena käytetään riskitöntä korkoa lisättynä preemiolla 0,6 %. Verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus lasketaan käyttäen em. pääomarakennetta.

Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron vuoden 2008 toukokuun keskiarvo oli 4,47 %. Yhteisöverokantana vuoden 2009 verotuksessa on 26 %. Yhteisöverokanta otetaan huomioon maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannuksen määrittämisessä silloin, jos verkonhaltija maksaa tuloveroa.

Energiaviraston päätöksillään vahvistamien määrittelymenetelmien perusteella vuoden 2009 maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisena kustannuksena käytetään seuraavia prosentteja:Maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus 2009

  • Maakaasun siirtoverkonhaltija: 8,31 %
  • Maakaasun jakeluverkonhaltijat:
    • Yhteisoverovelvolliset (Oy:t jne.): 6,48 %
    • Muut (kunnalliset laitokset): 6,99 %

Oheisessa liitetiedostossa on laskelma vuoden 2009 maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa toimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannusprosentin määrittelystä.

Liite:

WACC maakaasu 2009