Web Content Display

Sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät 2009

Energiavirasto julkaisee oheisessa liitteessä vuonna 2009 verkonhaltijoille kertyneet sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät. Luvut perustuvat Energiamarkkinaviraston 31.12.2007 vahvistamiin laskentamenetelmiin vuodet
2008-2011 kattavalle valvontajaksolle. Luvut ovat vielä alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2008-2011 yli- ja alijäämät vuoden 2012 syksyllä annettavilla päätöksillä.

Verkonhaltijan on otettava toisella valvontajaksolla (1.1.2008 – 31.12.2011 välisenä aikana) huomioon ensimmäisen valvontajakson valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Ensimmäisellä valvontajaksolla kertynyt tuoton alijäämä on verkonhaltijan käytettävissä vastaavalla euromäärällä ainoastaan toisen valvontajakson aikana.

Ensimmäisellä valvontajaksolla kertynyt tuoton ylijäämä pienentää automaattisesti vastaavalla euromäärällä toisella valvontajaksolla kohtuullisena pidettävää tuottotasoa. Niin ikään toisella valvontajaksolla kertynyt alijäämä on käytettävissä vastaavalla euromäärällä kolmannella valvontajaksolla ja ylijäämä pienentää vastaavalla euromäärällä kolmannella valvontajaksolla kohtuullisena pidettävää tuottotasoa.

Taulukossa yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta tuotosta verkkotoimintaan  sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Yli- ja alijäämät on laskettu laskennallisten yhteisöverojen jälkeen.

Taulukossa on myös verrattu vuosien 2008-2009 yli- ja alijäämiä sekä ensimmäisen valvontajakson yli- ja alijäämän määrää suhteessa yritysten verkkotoiminnan liikevaihtoon (yhteisöverovaikutusta ei ole arvioitu) vuosina 2005-2009 ja tältä pohjalta laskettu liikevaihdon muutostarve tai -mahdollisuus.

Verkkotoiminnan ylijäämiä ei palauteta erikseen yksittäisille asiakkaille, vaan verkonhaltijan asiakkaat saavat kertyneen ylijäämän takaisin automaattisesti siirtopalvelumaksujen mukauttamisen kautta ilman asiakkailta
vaadittavia toimenpiteitä.

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puhelin 010 6050 023 ja laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen, puhelin 010 6050 035

Liitetiedosto:
Sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät