Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa on avattu täytettäväksi valvontatietojärjestelmään

Valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) 6 luvun 4 §:n mukaan sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittauksen tulee perustua tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluentaan (tuntimittausvelvoite).

Jakeluverkonhaltijan tulee laatia suunnitelma tämän pykälän mukaiset vaatimukset täyttävän mittauksen järjestämiseksi jakeluverkossaan.