Begäran om utlåtande

 

Begäran om utlåtande gällande grunderna för beviljande av undantag från nätföreskrifterna för förbrukare och likströmssystem
Energimyndigheten bereder intressenterna möjlighet att uttala sig om bifogade utkast till kriterierna och grunderna för godkännande av ansökningar om undantag från nätföreskrifterna för anslutning av förbrukare samt nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Samrådsyttrandena ska lämnas Energimyndigheten tillhanda senast 22 maj 2017 kl. 12.00.
Begärän
Bilaga

 

Kaikki lausuntopyynnöt suomeksi