Visa artiklar

Elens ursprung

Enligt lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) ska elförsäljare lämna uppgifter om ursprunget för den el som denne köpt och säljer vidare.

En elförsäljare ska på elfakturan eller i bilagor till den minst en gång per kalenderår lämna uppgifter om ursprunget för den el som denne säljer i Finland. Andelarna av de energikällor som använts i produktionen anges i förhållande till den totala mängd el som sålts med minst följande exakthet

  • fossila energikällor och torv
  • förnybara energikällor
  • kärnkraft

Dessutom ska uppgifterna lämnas i säljfrämjande material samt hållas tillgängliga för elförbrukarna.Konsumenter kan även hitta information om den sålda elens ursprung på Energimyndighetens webbplats för jämförelse av elpriser www.sahkonhinta.fi.

Elleverantörer ska alltid verifiera elens ursprung om de i sin marknadsföring framhåller at deras el produceras av förnybara energikällor. Systemet för ursprungsgarantier är den enda metoden för verifiering. Ursprungsgaranti för el kan beviljas för el som producerats med hjälp av förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme. När el som producerats med hjälp av förnybara energikällor säljs till konsumenter förbrukas ursprungsgarantin och elförsäljaren ska återkalla den. Läs mer om systemen för ursprungsgarantier för el.

Mer detaljerad information om vilka energikällor som används får du direkt av elförsäljaren.

Enligt lagen ska elförsäljaren sörja för att uppgifternas tillförlitlighet kan säkerställas i minst sex år från utgången av det kalenderår som uppgifterna gäller.

Om elförsäljaren uppger felaktig information är det fråga om ett förfarande som strider mot lagen om certifiering och angivande av elens ursprung. Energimyndigheten övervakar att lagen följs och Konkurrens- och Konsumentverket övervakar dessutom att de uppgifter som anges i marknadsföringen stämmer.

Länkar: