Visa artiklar

Elnäten

Elnätsverksamheten har karaktären av ett naturligt monopol där det ur nationalekonomisk synvinkel inte är förnuftigt att bygga konkurrerande elnät. I elmarknadslagstiftningen har elnätsverksamheten fastställts som tillståndspliktig verksamhet. För utövandet av verksamheten behövs tillstånd från Energimyndigheten.

Förutom att bevilja elnätstillstånd har Energimyndigheten till uppgift att övervaka att nätinnehavarna uppfyller de skyldigheter som ålagts dem.