Web Content Display

Todentajat ja varmentaminen

Todentajan varmennusta tarvitaan hyväksymis- ja maksatushakemuksen yhteydessä. Hyväksymishakemuksen tiedoista todentaja varmentaa voimalaitoksen vuosituotantoarvion lisäksi, sen täyttääkö voimalaitos tuotantotukilaissa säädetyt edellytykset. Maksatushakemuksen yhteydessä todentajan tehtävänä on varmentaa voimalaitoksen tuotantoselvitys tukeen oikeuttavan sähkön määrästä. Todentaja varmentaa myös ennen ensimmäisen maksatushakemuksen jättämistä, vastaako sähkön tuottajan käytännössä soveltama seurantajärjestelmä hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttyä seurantasuunnitelmaa.

Muut laissa määritetyt todentajan velvollisuudet:

 • Toimialan säännösten ja standardien kehittymisen seuraaminen
 • Yhteistyö toimialan muiden todentajien kanssa
 • Todentajaa koskevista muutoksista ilmoittaminen Energiavirastolle
 • Vuosittainen raportointi toiminnasta ja tuloksista Energiavirastolle

Todentajaksi hakeutuminen

SATU-järjestelmässä asioiminen edellyttää, että:
 

 1. todentajayhtiö nimeää yhden tai useamman edustajansa järjestelmän käyttäjäksi. Tämä tapahtuu täyttämällä Todentajan valtakirjalomake ja postittamalla se Energiavirastolle. Valtakirjalomakkeita toimitetaan Energiavirastolle yksi kutakin valtuutettavaa henkilöä kohti.
 2. todentajayhtiö lähettää postitse Energiavirastolle täytetyn Todentajan perustietolomakkeen. Todentajan perustietolomakkeita toimitetaan kunkin yhtiön osalta yksi kappale.


Yhtiöjärjestyksessä määrätyn nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön on allekirjoitettava todentajan perustietolomake ja valtakirjat (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu yhtiöjärjestyksen mukaan nimenkirjoitusoikeutettu). Lomakkeet toimitetaan postitse Energiavirastoon osoitteella: Lintulahdenkuja 4, Tuotantotuki, 00530 Helsinki.

Todentajien väliaikaisen pätevyyden osoittaminen -liite toimitetaan Energiavirastolle SATU-järjestelmän kautta todentajien hyväksymishakemuksen yhteydessä ja se liitetään hakemuksen kohtaan "Pätevyyden osoittaminen väliaikaisesti".

Energiavirasto luo jokaiselle todentajalle järjestelmään oman pääsivunsa, joiden kautta asiointi tapahtuu. Todentajien pääsivuja luodaan sitä mukaa, kuin Energiavirasto saa kutakin todentajaa koskevat valtakirja- ja perustietolomakkeet haltuunsa.

SATU lähettää asiasta todentajan yhteyshenkilölle sähköpostin, kun Energiavirasto on luonut todentajalle oman pääsivun.

Tilapäinen hyväksyminen todentajaksi

Energiavirasto voi antaa niin sanotun tilapäisen hyväksynnän todentajan hakemuksesta. Todentaja voi hakea sähköisesti tilapäistä hyväksyntää SATU-järjestelmän kautta todentajan hyväksymishakemuksella.

Energiavirasto ei tee hallinnollista päätöstä tilapäisen hyväksynnän osalta. Tilapäinen hyväksyntä annetaan ilmoituksella ja lisäämällä merkintä sekä Energiaviraston kotisivuille että SATU-järjestelmään. Tilapäinen hyväksyntä on voimassa määräajan. Sähkön tuottajat voivat valita käyttämänsä todentajan SATU-järjestelmässä hakemuksien yhteydessä olevasta todentajalistasta.

Varmennustoiminta, jonka tilapäinen hyväksyminen mahdollistaa, tapahtuu todentajan omalla riskillä ja vastuulla. Maksatushakemuksiin liittyviä tuotantoselvityksiä ei ole mahdollista varmentaa tilapäisellä hyväksynnällä.

Käytännössä todentaja voi saada tilapäisen hyväksynnän, jos todentajalla on:
 

 • Pätevyys/ammattitaito polttoaine-energian määrityksiin
  •  Akkreditoitu todentaja päästökaupassa tai muu vastaava pätevyys
 • Pätevyys/ammattitaito sähköenergian määrityksiin
  •  Akkreditointi tai muu vastaava pätevyys mittauksiin
 • Pätevyys/ammattitaito lämpöenergian määrityksiin
  • Hyötysuhteen määritys - akkreditointi tai muu vastaava pätevyys mittauksiin


Todentajan pätevyysalue määritetään energialähteiden ja niihin liittyvien voimalaitostyyppien erityisten edellytysten mukaan.

Pätevyysalueita ovat:

 1. tuulivirtaus
 2. vesivirtaus
 3. biokaasu
 4. metsähake
 5. puupolttoaine