Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston 28.6.2017 julkaisemia Toiminnanharjoittajan prosessiohjetta sekä jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietohakemuslomaketta on tarkennettu

Biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) eli jakeluvelvoitelain sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) eli kestävyyslain muutokset tulivat kansallisesti voimaan 3.7.2017. Muutoksilla pantiin täytäntöön ILUC-direktiivin (indirect land use change) säännökset kansallisessa lainsäädännössä. Energiavirasto on lakimuutosten johdosta päivittänyt 28.6.2017 Kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen liittyvää ohjeistustaan sekä julkaissut jakeluvelvoitelain ja kestävyyslain mukaiset ennakkotietohakemuspohjat kotisivuillaan.

Energiavirasto on tarkentanut 28.6.2017 julkaistuja Toiminnanharjoittajan prosessiohjetta sekä jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietohakemuslomaketta. Muutos koski jakeluvelvoitelain 5 a §:ssä olevaa rajausta siitä, milloin jakelijan tai toiminnanharjoittajan katsotaan olevan oikeutettu jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotietohakemuksen jättämiseen. Keskeinen tarkennus 28.6.2017 julkaistuun Toiminnanharjoittajan prosessiohjeeseen on seuraava:

Jakeluvelvoitelain 5 a §:n 1 momentin mukaan hakemuksen voi tehdä jakelija, joka täyttää tai aikoo täyttää jakeluvelvoitettaan kyseisistä raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla biopolttoaineilla, tai biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 9 kohdassa tarkoitettu toiminnanharjoittaja, joka käyttää tai aikoo käyttää kyseisiä raaka-aineita biopolttoaineiden tuotannossa tai valmistuksessa.

Jakelijan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita käytetään jakelijan oman jakeluvelvoitteen täyttämiseen tarkoitettujen biopolttoaineiden tuottamisessa tai valmistuksessa. Toiminnanharjoittajan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita toiminnanharjoittaja käyttää tai aikoo käyttää biopolttoaineiden tuotannossaan tai valmistuksessaan.

Hakijan on osoitettava ennakkotietohakemuksessaan yksiselitteisesti, että hakija täyttää tai aikoo täyttää jakeluvelvoitettaan kyseisistä raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla biopolttoaineilla (jakelija) tai että hakija aikoo käyttää raaka-aineita biopolttoaineiden tuotannossa tai valmistuksessa (toiminnanharjoittaja).

Päivitetyt asiakirjat löytyvät nyt Energiaviraston kotisivuilta. Energiavirasto pyytää jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotietohakemuksen laatimisen aloittaneita päivittämään hakemuksen uudelle hakemuslomakkeelle.

 

Lisätiedot:

Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto, puh. 029 5050 067 (lomalla 5.7.-6.8.2017)

Tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen, puh. 029 5050 091 (lomalla 10.7.-6.8.2017)

Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, puh. 029 5050 048 (lomalla 24.7.-13.8.2017)

Avustava lakimies Vilma Jeskanen, puh. 029 5050 093

--------------------------------------------------------

Energimyndigheten har uppdaterat sina anvisningar om biodrivmedel och flytande biobränslen som var publicerade den 28 juni 2017

Ändringar i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) trädde i kraft den 3 juli 2017.

Energimyndigheten har uppdaterat sina anvisningar om biodrivmedel och flytande biobränslen som var publicerade den 28 juni 2017. De största preciseringarna sammanhänger med ansökan om ett förhandsbesked varav stadgas i 5 a § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport. Enligt 5 a § i denna lagen, ansökan om ett förhandsbesked kan göras av en distributör som fullgör eller ämnar fullgöra sin distributionsskyldighet med sådana biodrivmedel som producerats eller framställts av råvarorna i fråga, eller av en i 4 § 9 punkten i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen avsedd verksamhetsövare som använder eller ämnar använda råvarorna i fråga vid produktionen eller framställningen av biodrivmedel.

Sökande av ett förhandsbesked måste visa i sin ansökan entydigt att sökande fullgör eller ämnar fullgöra sin distributionsskyldighet med sådana biodrivmedel som producerats eller framställts av råvarorna i fråga (distributör), eller att sökande använder eller ämnar använda råvarorna i fråga vid produktionen eller framställningen av biodrivmedel (verksamhetsövare).

Uppdaterade anvisningar är publicerat på Energimyndighetens webbplats. För tillfället finns anvisningarna endast på finska. Energimyndigheten publicerar uppdaterade anvisningar på svenska i augusti 2017 på sin webbplats.

Mer information:

Överinspektör Harri Haavisto, tel. 029 5050 067

Teknisk expert Aino-Mari Keskinen, tel. 029 5050 091

Ledande expert Maiju Seppälä, tel. 029 5050 048

Biträdande jurist Vilma Jeskanen, tel. 029 5050 093


Web Content Display