Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

KHO:n ratkaisu vuokraverkon investointien käsittelystä kohtuullisen tuoton laskennassa

Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja saattoi voimaan Energiaviraston valvontapäätöksen koskien vuokraverkossa toimivan yhtiön kohtuullisen tuoton laskentaa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Energiaviraston valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, miten vuokraverkossa toimivan verkonhaltijan emoyhtiöltään vuokraamaan sähkön jakeluverkkoon tekemien investointien kustannuksia oli tullut käsitellä Energiaviraston tekemässä valvontapäätöksessä yhtiön yleiskustannuslisän ja katteen osalta.

Energiavirasto oli valvontapäätöksellään 24.2.2014 oikaissut yhtiön valvontajakson tuloslaskelmaa siten, että yhtiön verkkotoiminnan investointikustannuksina kontrolloitavissa olevista operatiivisista kustannuksista ei ollut vuosien 2009–2011 osalta vähennetty yleiskustannuslisää ja katetta koskevia eriä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, joka oli kumonnut Energiaviraston valvontapäätöksen, ettei asiassa ollut perusteita katsoa, että kohtuullisen tuoton laskentamenetelmien ennustettavuuden vaatimuksesta olisi johtunut yleiskustannuslisän ja katteen vähentäminen yhtiön toteutuneista kontrolloitavista operatiivisista kustannuksista verkkotoiminnan investointikustannuksina.

Energiaviraston oli tullut valvontapäätöksessään arvioida, oliko vuokraverkossa toimivan yhtiön verkkotoiminnan tuotto ylittänyt tai alittanut valvontajaksoa koskevan vahvistuspäätöksen mukaisten menetelmien mukaan määräytyvän kohtuullisen tuoton määrän. Tässä arvioinnissa oli tullut ottaa huomioon vahvistuspäätöksessä kyseiselle valvontajaksolle vahvistetut verkonvuokrausjärjestelyn purkamista koskevat menetelmät.

Yhtiön yleiskustannuslisässä ja katteessa ei ollut kysymys sellaisista yhtiön verkkoliiketoiminnan kuluista, jotka vahvistuspäätöksessä valvontajaksolle vahvistettujen menetelmien mukaan olisi voitu vähentää sähköverkkoon tehtyinä investointeina yhtiön tuloksesta. Energiavirasto ei siten ollut valvontapäätöstä tehdessään menetellyt sähkömarkkinalain (386/1995) 38 c §:n (1172/2004) vastaisesti.

Markkinaoikeuden päätös kumottiin ja Energiaviraston tekemä valvontapäätös saatettiin voimaan.

Lisätiedot: Lakimies Viivi Varila, puh 029 5050 050 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh 029 5050 035.

KHO:2017:124
 


Web Content Display