Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Meddelande till nätinnehavare om anslutning

Ändringen av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) trädde i kraft den 25 juni 2018. I och med ändringen in-kluderades ett teknikneutralt premiesystem för förnybar energi som baserar sig på anbudsför-farande i lagen. Anbud kan lämnas in fr.o.m. den 15 november t.o.m. den 31 december 2018. Energimyndigheten börjar behandla anbuden efter den utsatta tiden.


En elproducent får delta i ett anbudsförfarande för kraftverk för förnybar energi om nätinne-havaren har lämnat ett anbud på anslutning som gör det möjligt att ansluta kraftverket till elnät med beaktande av de villkor i fråga om nätets kapacitet som angetts i anbudet.
Energimyndigheten har fått frågor om anslutning till nätet. Därför Energimyndigheten har publicerat anvisningar om saken.


Mer information om anslutning ges av nätingenjör Lasse Simola, tfn 029 5050 021 (lasse.simola@energiavirasto.fi), och jurist Natalia Buddén, tfn 029 5050 102 (natalia.budden@energiavirasto.fi). Frågor som rör anbudsförfarandet kan skickas till adressen tuotantotuki@energiavirasto.fi.

Meddelande: Premiesystemet för förnybar energi och anslutning till elnätet


Web Content Display