Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Ohjeistus päästöoikeuksien ilmaisjaosta kaudelle 2021-2025

Päästöoikeuksien ilmaisjakoa jakokaudelle 2021-2025 hakevien toiminnanharjoittajien tulee jättää lupakohtaiset hakemukset Energiaviraston sähköiseen asiointijärjestelmään 30.4.2019 mennessä. Asiointijärjestelmä on tavoitteena avata maaliskuun alussa osoitteessa ilmaisjako.paastolupa.fi. Tiedotamme erikseen järjestelmän avautumisesta. 

Luonnokset lomakepohjista päästöoikeuksien ilmaisjaon hakemiseksi

EU-komission Excel-lomakepohjat toiminnanharjoittajan perustietoselvitystä sekä tarkkailumenetelmäsuunnitelmaa (MMP) varten ovat ladattavissa. Excel-lomakepohjat ovat viimeisiä luonnosversioita, joita vielä tarkistetaan teknisten virheiden varalta. Kyseisiä tiedostoja voi kuitenkin käyttää hakemuksen laatimiseen. Tiedotamme, jos kyseisistä tiedostoista löytyy virheitä, joiden vuoksi niitä ei voi käyttää tietojen toimittamiseen. Komissio kääntää Excel-lomakepohjat kansallisille kielille. Tiedotamme myös, kun käännökset ovat saatavissa.

Perustietoselvitys

Perustietoselvityksessä kerätään laitoksen historiatiedot vuosilta 2014-2018 vertailuarvojen sekä laitoksen historiallisen tuotantotason määrittämiseksi päästöoikeuksien ilmaisjakoa varten. Perustietoselvitys jätetään Excel-lomakepohjalla liitteenä päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen yhteydessä. Nyt julkaistua versiota lomakepohjasta voi käyttää tietojen toimittamiseen tiedoston välilehdellä b olevasta kiellosta huolimatta. Tiedostoon tehdään mahdollisesti vielä teknisiä korjauksia. Tiedotamme, jos mahdollisten virheiden vuoksi kyseistä tiedostoversiota ei voi käyttää tietojen toimittamiseen.

Perustietoselvityksen lomakepohja

 

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP)

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) koskee perustietoselvityksessä ilmoitettujen tietojen sekä tulevalla päästökauppakaudella vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailua. Tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) toimitetaan päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen yhteydessä.

MMP:n tulee sisältää kuvaukset sekä perustietoselvityksessä raportoitavien historiatietojen tarkkailumenetelmistä että vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmistä. MMP:n laadinta kannattaa aloittaa historiatietojen tarkkailumenetelmien kuvaamisesta ja niiden jälkeen jatkaa vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmien kuvaamiseen.

Vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmien osalta MMP:tä voi vielä täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli MMP:n laadinta on hakemusta jätettäessä vielä kesken vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmien osalta, tulee asiasta ilmoittaa MMP:n lisätiedoissa.

Tarkkailumenetelmien kuvauksissa tulee selkeästi erotella historiatietojen tarkkailumenetelmät ja vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmät. Komission ohjeessa 5 tullaan tarkemmin määrittelemään MMP:n osat tältä osin.

Tarkkailumenetelmäsuunnitelmaa ei toimiteta hakemuksen yhteydessä Excel-lomakepohjalla, vaan vastaavat tiedot kuin Excel-lomakkeessa kirjataan suoraan FINETS-asiointijärjestelmään. Lomakepohjaa voi käyttää tietojen keruun apuna. Kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusuunnitelma tehdään edelleen erikseen kuten aikaisemmin.

Tarkkailumenetelmäsuunnitelman (MMP) lomakepohja

 

Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen todentamisesta

Todentajan tulee todentaa sekä perustietoselvitys että MMP ja jättää näistä yksi yhteinen todentamisraportti FINETS-asiointijärjestelmässä. MMP:n osalta todentajan tulee keskittyä varmistamaan, että historiatietojen (2014-2018) osalta tarkkailu on komission ilmaisjakoasetuksen (FAR) mukainen. Mikäli todentaja huomaa selviä ilmaisjakoasetuksen vastaisuuksia vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailussa, tulee todentajan tehdä näistäkin merkintä todentamisraporttiin. Päähuomio MMP:n todentamisessa on kuitenkin historiatietojen tarkkailumenetelmissä.

Komission todentamisasetus AVR edellyttää, että todentajan tulee käydä laitoksella ilmaisjakotietojen todentamisen yhteydessä. Päästöselvityksen todentamista koskevan laitoskäynnin yhteydessä voi myös suorittaa ilmaisjakotietojen todentamisen samalla laitoskäynnillä. Aiemmin tehty vuoden 2018 päästöselvistä koskeva laitoskäynti voidaan katsoa riittäväksi, mikäli todentajan riskitarkastelun mukaan tämä on perusteltua. Laitoskäynneistä ohjeistetaan tarkemmin komission päästöoikeuksien ilmaisjaon todentamista koskevassa ohjeessa 4. Tämän hetken tiedon mukaan kyseinen ohje julkaistaan helmikuun puolivälissä.

Komission ohjeista päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyen

EU Komissio odotetaan julkaisevan useita päästöoikeuksien ilmaisjaon hakemista ja myöntämistä koskevia ohjeita. Ohjeet tulevat saataville Energiaviraston kotisivuille. Julkaisusta tiedotetaan toiminnanharjoittajia ja todentajia.

Infotilaisuuksien materiaalit julkaistu

Energiaviraston ja TEM:n tammikuussa 2019 järjestämien ilmaisjaon infotilaisuuksien materiaalit ja esitysten videoinnit ovat saatavilla täällä


Yhteydenotot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat paastokauppa2013@tem.fi

4. kauden hakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset paastokauppa2020@tem.fi

Hakemuksen täyttämistä koskevat tapaamiset juha.rajala@tem.fi 

Energiavirasto

4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP) liittyvät ja FINETS-asiointijärjestelmään liittyvät kysymykset ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi

 

Yleisempiä päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja sen hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sekä Energiavirastoon että työ- ja elinkeinoministeriöön.

 


Web Content Display