Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Sidosryhmäkysely 15 minuutin tasejaksoon siirtymisestä

Energiavirasto selvittää 15 minuutin taseselvitysjaksoon eli ns. varttitaseeseen siirtymisen ajankohtaa ja siihen vaikuttavia asioita Suomessa.

Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevien suuntaviivojen (EU 2017/2195) mukaan Euroopan Unionin sähkömarkkinoilla on otettava käyttöön 15 minuutin taseselvitysjakso viimeistään 18.12.2020 mennessä.

Kolmen vuoden siirtymästä on mahdollista poiketa, mikäli suuntaviivojen mukaiset kriteerit toteutuvat. Vuoden 2018 aikana tehtävän selvityksen avulla Energiavirasto linjaa siirrytäänkö varttitaseeseen tasehallinnan suuntaviivojen mukaisesti vuoden 2020 lopulla vai onko Suomen osalta tarvetta soveltaa poikkeusperusteita ja myöntää pidennystä kansallisesti varttitaseeseen siirtymisen aikataululle. Poikkeusta varttitaseeseen siirtymiseksi ei voida suuntaviivojen mukaan myöntää kuitenkaan pidemmälle kuin 1.1.2025 saakka.

Energiaviraston on poikkeusta harkitessaan huomioitava mm. 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoon mahdollisesti liittyvät vaikeudet, siitä johtuvat riskit ja vaikutukset sähköjärjestelmän käyttövarmuuteen sekä mahdollisen siirtymäajan pidennyksen vaikutukset markkinoihin (etenkin kysyntäjoustoa ja uusiutuvia energialähteitä koskien), yleiseen tehokkuuteen, sähkömarkkinoiden kilpailutilanteeseen ja Euroopan markkinaintegraatioon. 

Selvityksen eteneminen:

Energiavirasto selvittää vuoden 2018 aikana onko Suomessa tarvetta poiketa Euroopan Unionin taseselvitysjakson yhdenmukaistamisen aikataulusta. Energiavirasto ottaa sidosryhmät vahvasti mukaan selvitysvaiheessa.

Ennen varsinaisen selvitystyön aloittamista Energiavirasto haluaa tällä kyselyllä kuulla sidosryhmien näkemyksiä lyhyempään tasejaksoon siirtymisestä ja sen vaikutuksista sidosryhmiin. Energiavirasto tulee hyödyntämään nyt sidosryhmiltä saatavaa tietoa tulevassa selvitystyössä ja sen suunnittelussa. Kyselyn tarkoituksena on nostaa esiin lyhyempään tasejaksoon siirtymiseen liittyviä mahdollisia hyötyjä ja haittoja toteutusaikatauluun liittyen. Lyhyempään tasejaksoon siirrytään kuitenkin viimeistään vuoden 2025 alussa. Tasejakson lyhentäminen ei automaattisesti tarkoita, että kaikkien mittauksien tulisi heti toteuttaa lyhyempi mittausjakso.

Pyydämme vastauksianne kysymyksiin viimeistään 25.1.2018.

Sidosryhmäkyselyyn pääset tästä

Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre puh. 029 5050 092, johtava asiantuntija Suvi Lehtinen puh. 029 5050 061 tai johtava asiantuntija Jarno Lamponen puh. 029 5050 072.


Kyselyn sisältö:

  • Mitä hyötyjä saadaan siirryttäessä 15 min taseselvitysjaksoon a) heti 2020 lopussa b) 2022 - 2024 välillä c) vasta 2025 alussa
  • Mitkä ovat teille suurimmat vaikeudet ja haasteet siirryttäessä 15 min taseselvitykseen ja miten ne muuttuvat, mikäli siirtymä tapahtuu a) 2020 lopussa b) 2022 – 2024 c) 2025 alussa?
  • Mitä konkreettisia asioita teidän tulee toteuttaa ennen kuin 15 min taseselvitykseen voidaan siirtyä ja kuinka paljon ne vaativat aikaa (vähintään)? Millaisia kustannuksia tähän liittyy?
  • Millainen merkitys on sillä, että Suomi ja muut lähialueen maat ovat samassa tai eri taseselvitysjaksossa?
  • Mitä asioita/kohteita tulisi mitata 15 min jaksossa? Mitä muutoksia (joita ei muutoin tehtäisi) arvioitte mittauksiinne vaadittavan, mikäli varttitaseeseen siirrytään a) 2020 lopussa b) 2022 - 2024 c) 2025 alussa
  • Muita huomioitavia asioita 15 min tasejaksoon siirtymisessä? Tuleeko muut lähivuosina tapahtuvat muutokset mielestänne huomioida 15 minuutin tasejaksoon siirtymisen aikataulussa ja miten?

Web Content Display