Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tiedote: Werel Oy:n asema tasevastaavana päättyy

Energiaviraston on saanut tiedon Fingridiltä, että Werel Oy:n taseselvityssopimus eSett Oy:n kanssa ja tasepalvelusopimus Fingrid Oyj:n kanssa ovat päätetty tiistaina 17.7.2018.

Koska Werel Oy:llä ei ole voimassa olevaa tasepalvelusopimusta Fingrid Oyj:n kanssa, se ei ole enää tasevastaava eikä voi siten toimia avointen toimitusten tasevastaavana. Tällöin niillä sähköntoimittajilla, joiden avoimissa toimituksissa tasevastaavana on ollut Werel Oy, ei ole enää tasevastaavaa, ellei sähköntoimittaja ole ilmoittanut avoimille toimituksilleen jotain uutta tasevastaavaa. Näiden sähköntoimittajien asiakkaiden osalta avointen toimitusten ketju loppukäyttäjästä järjestelmävastaavaan on katkennut.

Sähkömarkkinalain (588/2013) 73 §:ssä säädetään tasevastuusta. Sen mukaan sähkömarkkinoiden osapuoli on vastuussa siitä, että sen sähköntuotanto ja sähkönhankintasopimukset kattavat sen sähkönkäytön ja sähköntoimitukset kunkin taseselvitysjakson aikana.

Valtioneuvoston asetuksella sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) on annettu tarkemmat säännökset tasevastuusta. Asetuksen 2 luvun 1 §:n mukaan sähkömarkkinoiden osapuolella tulee olla avoin toimittaja osapuolen sähköntuotantoa ja -hankintaa sekä sähkönkäyttöä ja -toimitusta varten.  Avoimen toimittajan tulee osoittaa sähkömarkkinoiden osapuolelle suorittamalleen avoimelle toimitukselle tasevastaava, joka tämän avoimen toimituksen tai siihen ulottuvan katkeamattoman avointen toimitusten ketjun välityksellä tasapainottaa kysymyksessä olevaan avoimeen toimitukseen perustuvan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä sähkönkäytön ja -toimituksen osapuolelle.

Asetuksen 2 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan verkonhaltija saa keskeyttää sähkömarkkinoiden osapuolen sähkönsiirron ja -jakelun, jos osapuolella ei ole avointa toimittajaa tai, jos osapuolen avoimella toimittajalla ei ole tasevastaavaa. Jakeluverkonhaltija ei kuitenkaan saa keskeyttää sähkönkäyttäjän sähkönjakelua sinä aikana, kun sähkönkäyttäjälle toimitetaan sähköä sähkömarkkinalain 102 §:ään perustuen.

Sähkömarkkinalain 102 §:n mukaisesti jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää sähkönjakelua vähittäismyyjästä johtuvasta syystä, ennen kuin jakeluverkonhaltija on ilmoittanut loppukäyttäjälle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä. Jakeluverkonhaltijan on huolehdittava siitä, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Loppukäyttäjän on korvattava jakeluverkonhaltijalle tässä pykälässä tarkoitetusta sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos loppukäyttäjä ja jakeluverkonhaltija eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.


Sähkömarkkinalaki (588/2013)
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009)


Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013 (antti.paananen@energiavirasto.fi)
lakimies Patrick Malén, puh 029 5050 126 (patrick.malen@energiavirasto.fi)


Web Content Display