Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tiedote Werel Oy:n asiakkaiden jakeluverkonhaltijoille

 
Tämä ohjeistus koskee vain niitä jakeluverkonhaltijoita, jotka ovat saaneet Werel
Oy:ltä ilmoituksen asiakkaan sähköntoimituksen päättymisestä (Z08[1]-sanoma).

Taustaa
Werel Oy on 8.3.2018 ilmoittanut osalle asiakkaistaan, että sähköntoimitus päättyy
heidän osaltaan 22.3.2018. Tämän johdosta ilmoituksen saaneiden asiakkaiden on
tehtävä uusi sähkönmyyntisopimus jonkin toisen sähkönmyyjän kanssa. Werel Oy
on lähettänyt asiaa koskien Z08[1]-sanomia käyttöpaikkojen sähkön toimituksen
päättymisestä niille jakeluverkonhaltijoille, joiden verkkoon liittyneitä asiakkaita
toimituksen päättyminen koskee.

Sähkönjakelun keskeyttäminen
Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti
päättyy ja jakeluverkonhaltija voi keskeyttää sähkönjakelun asiakkaalle.
Sähkömarkkinalain 102 §:ssä on kuitenkin säädetty jakeluverkonhaltijalle
velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä myyjästä johtuvasta
syystä ennen sähkönjakelun keskeyttämistä. Lisäksi jakeluverkonhaltijan on
huolehdittava siitä, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon
ajan ilmoituksen lähettämisestä. Koska Werel Oy on ilmoittanut sähköntoimituksen
päättyvän, tulee jakeluverkonhaltijoiden ilmoittaa tämän vuoksi tapahtuvasta sähkönjakelun
keskeytymisestä.

Laissa on säädetty myös siitä, että toimitusvelvollisuuden piirissä olevilta loppukäyttäjiltä
ei saa keskeyttää sähköntoimitusta ennen kuin Energiavirasto on määrännyt
uuden vähittäismyyjän. Kyseinen säännös soveltuu kuitenkin vain tilanteisiin,
joissa sähkönjakelun keskeyttäminen perustuu toimitusvelvollisesta vähittäismyyjästä
johtuvaan syyhyn, mistä tässä tapauksessa ei ole kysymys.

Loppukäyttäjille lähetettävä ilmoitus
Loppukäyttäjille lähetettävässä jakeluverkonhaltijan ilmoituksessa tulee selvittää,
että sähkönjakelu tulee katkeamaan ja kerrottava sen syy. Ilmoituksessa on ilmoitettava
selkeästi, mistä päivästä lähtien loppukäyttäjän sähkönjakelu keskeytetään,
jollei asiakas hanki itselleen uutta vähittäismyyjää, joka aloittaa toimituksen
ennen sähkönjakelun katkaisua. Tässä yhteydessä ilmoituksessa on syytä korostaa
sitä, että asiakkaan vastuulla on uuden myyjän valitseminen ja sähkönmyyntisopimuksen
tekeminen ja jakeluverkonhaltijan vastuu huolehtia asiakkaan sähköntoimituksesta
on vain väliaikainen. Ilmoituksessa voidaan viitata Energiaviraston ylläpitämään
sahkonhinta.fi -vertailupalveluun. Mitään yksittäistä vähittäismyyjää ilmoituksessa
ei saa markkinoida. Ilmoituksen tulee olla selkeä ja helposti ymmärrettävä.

Kolmen viikon määräaika lasketaan ilmoituksen lähettämisestä. Vastaanottamisajalla
ei ole merkitystä. Laissa asetettu velvollisuus jakeluverkonhaltijalle huolehtia
sähkön toimittamisesta kuluttaja-asiakkaille päättyy kolmen viikon kuluttua siitä,
kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen kuluttaja-asiakkaalle sähkön jakelun
keskeyttämisestä.

Kolmen viikon määräaika on lain velvoittama vähimmäisaika. Aika voi olla myös
tätä pidempi, vaikka laissa ei jakeluverkkoyhtiötä siihen velvoiteta. Asiakkaan
kanssa voidaan erikseen sopia pidemmästäkin ajasta.

 

Jakeluverkonhaltija päättää, kuinka se järjestää sähköntoimituksen esimerkiksi
hankkimalla itse toimitettavan sähkön tai sopimalla jonkun vähittäismyyjän kanssa,
että tämä huolehtii sähköntoimituksesta määräajan. Vastuu on kuitenkin aina jakeluverkonhaltijalla,
vaikka se käyttäisikin vähittäismyyjää omien velvoitteidensa
täyttämiseen. Jakeluverkonhaltija ei myöskään voi siirtää asiakasta kenenkään
myyjän asiakkaaksi automaattisesti. Asiakkaan siirtyminen sähkönmyyjän asiakkaaksi
edellyttää, että asiakas tekee sopimuksen kyseisen myyjän kanssa.

Kustannusten korvaaminen
Asiakkaan on korvattava jakeluverkonhaltijan vastuulla olevasta sähköntoimituksesta
jakeluverkonhaltijalle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei
ole oikeutta saada jakeluverkonhaltijalta sähköntoimitusta vastaavin ehdoin kuin
Werel Oy:n kanssa oli sovittu, joten esimerkiksi asiakkaan sähköstä maksama hinta
voi poiketa asiakkaan Werel Oy:n kanssa sopimasta hinnasta. Jakeluverkonhaltijan
tulee esittää ilmoituksessa veloittamansa hinta. Viimekädessä, jos loppukäyttäjä ja
jakeluverkonhaltija eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen
suuruuden. Energiavirastolla ei ole toistaiseksi ohjetta kohtuullisuuden määrittämiseen,
vaan se tulee arvioitavaksi, jos asianosaiset eivät pääse hinnasta sopimukseen.
Hintaa koskeva kiista ei kuitenkaan saa keskeyttää toimitusta ennen laissa
määrättyä aikaa.

Jos asiakas on jakeluverkonhaltijaan yhteydessä liittyen vaatimuksiinsa Werel
Oy:ltä, tulisi heidät ohjata olemaan yhteydessä Werel Oy:n asiakaspalveluun tai,
kuluttajan ollessa kyseessä, Kuluttajaneuvontaan.

 

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013, johtava asiantuntija Anu Värilä, puh. 029 5050 112 ja lakimies Patrick Malén, puh 029 5050 126.

 

Web Content Display