Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tuulivoimalan verkkoliitäntä hyväksymishakemusta jätettäessä

Tuotantotukiasetuksen (Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta, 1397/2010) muutos astui voimaan 1.12.2016. Muutoksella tarkennettiin syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksiä tuulivoimalan osalta.

Tämän jälkeen Energiavirasto on saanut useita tiedusteluita muutokseen liittyen.  Tällä tiedotteella tarkennetaan tuulivoimalan hyväksymishakemuksen jättämiseen liittyviä asioita, joihin asetusmuutos on vaikuttanut.

Tuotantotukiasetuksen 1 §:n 4 momentin mukaan tuulivoimalan katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos

  • sähköasema on otettu käyttöön liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle asti ja
  • viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ainakin yksi tuuliturbiini on pystytetty ja liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys tuuliturbiinilta sähköverkkoon on jännitteinen.

Lisäksi asetusmuutoksella asetettiin vaatimus toimittaa hyväksymishakemuksen liitteenä luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta. Jos tuulivoimala valmistuu useammassa vaiheessa, tulee ensimmäiselle vaiheelle hakea hyväksymistä järjestelmään hyväksymishakemuksella ja tämän jälkeen valmistuville vaiheille hyväksymispäätöksen muutoshakemuksella. Hyväksymistä tulee hakea kaikkien vaiheiden osalta kiintiöpäätöksen voimassaoloaikana.

Energiavirasto pyytää sähkön tuottajia kiinnittämään huomiota siihen, että tuotantotukiasetuksessa esitetyt vaatimukset sähköaseman käyttöönotosta ja ensimmäisen tuuliturbiinin liittämisestä sähköverkkoon on sidottu hyväksymishakemuksen jättämisajankohtaan eikä kiintiöpäätöksen voimassaoloaikaan. Vaatimus koskee kaikkia asetusmuutoksen voimaantulon (1.12.2016) jälkeen jätettyjä tuulivoimaloiden syöttötariffijärjestelmän hyväksymishakemuksia.

Energiaviraston valvonta

Energiavirasto tulee arvioimaan hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä tuotantotukiasetuksen mukaisia edellytyksiä esimerkiksi toimitetun rakentamisaikataulua koskevan selvityksen perusteella. Energiavirasto valvoo tehostetusti toteutuneen rakentamisaikataulun yhtäjaksoisuutta ja keskeytymättömyyttä sekä kahden kuukauden aikarajan toteutumista ensimmäisen tuuliturbiinin sähköverkkoon liittämiselle. Valvonta toteutetaan asiakirjapyynnöin sekä Energiaviraston tarkastuskäynneillä voimalaitoksille. Energiavirasto pyytää tarvittaessa tietoja myös verkonhaltijalta.

Ensimmäisen tuuliturbiinin tulee olla liitetty sähköverkkoon kahden kuukauden kuluessa hyväksymishakemuksen jättämisestä niin hyväksymishakemuksen liitteenä toimitetun rakentamisaikataulun kuin jälkikäteen tarkastettavissa olevan toteutuneen rakentamisaikataulunkin mukaisesti.

Mikäli hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä havaitaan, että tuulivoimalan ei voida katsoa olevan liitetty sähköverkkoon hyväksymishakemuksen jättämishetkellä, ei voimalaitosta ole mahdollista hyväksyä syöttötariffijärjestelmään.

Mikäli hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen havaitaan, että voimalaitoksen pystytys ei ole ollut yhtäjaksoista tai kahden kuukauden aikaraja ei ole täyttynyt, Energiavirasto käsittelee havaitut poikkeamat tapauskohtaisesti. Energiavirasto harkitsee tällaisissa tapauksissa hyväksymispäätöksen peruuttamista. Energiavirasto korostaa, että arviointi hyväksymishakemuksen peruuttamisesta tehdään tarvittaessa tapauskohtaisesti jälkikäteen eikä virasto anna lausuntoja tai ota etukäteen kantaa siihen, millaisten poikkeamien seurauksena on hyväksymispäätöksen peruuttaminen.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Outi Vilén, puh. 029 5050 500 ja lakimies Inkeri Lilleberg, puh. 029 5050 121 tai sähköpostitse tuotantotuki(at)energiavirasto.fi

 

 


Web Content Display