Web Content Display

Energiakatselmustoiminta

Energiakatselmusten tavoitteena on analysoida katselmuskohteen energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Nykymuotoinen energiakatselmustoiminta on aloitettu Suomessa vuonna 1992 ja energiakatselmukset ovat yksi kansallisen energiatehokkuustoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Energiakatselmukset ovat myös osa laajaa vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten järjestelmää, jonka avulla elinkeinoelämän eri sektorit ja kunnat ovat sitoutuneet energiatehokkuustoimenpiteisiin.

Energiakatselmuksista ei Suomessa ollut lainsäädäntöä ennen vuoden 2015 alussa voimaan tullutta energiatehokkuuslakia, jolla pantiin Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusdirektiivi kansallisesti täytäntöön. Energiatehokkuuslaissa velvoitetaan suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein.

Energiatehokkuuslaki koskee vain suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia. Laki ei tuonut muutoksia vapaaehtoisuuteen perustuvaan pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien energiakatselmustoimintaan.

Energiaviraston tehtävänä on työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluvien toiminta-alueiden energiakatselmustoiminnan hallinnoinnin ja toimeenpanon viranomaistasoiseen ohjaukseen liittyvät tehtävät.

Lisätiedot:

Yli-insinööri Juha Toivanen, puhelin  029 5050 083, juha.toivanen(at)energiavirasto.fi