Web Content Display

Energiaviraston määräykset


Määräys sähköverkonhaltijan verkkopalveluehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta Energiavirastolle (742/002/2018)


Määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (1097/002/2013)

koskee sekä sähköverkonhaltijoita että sähkön myyjiä. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Määräyksellä kumotaan voimassa oleva määräys (367/441/2006).

Määräys sähkön vähittäismyyjän sähkönmyyntiehtojen ja – hintojen ilmoittamisesta Energiavirastolle (122/002/2014)

tulee voimaan 4.3.2014. Määräys koskee sähkön myyjiä. Määräyksellä kumotaan voimassaoleva määräys (62/01/2006).

Energiaviraston määräys vähittäismyyjän tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta Energiavirastolle (1185/002/2013)

koskee sähkön vähittäismyyjiä. Määräys tulee voimaan 4.3.2014 alkaen. Määräyksessä tarkoitetut tiedot tulee toimittaa Energiavirastolle ensimmäisen kerran 31.3.2015 mennessä koskien vuotta 2014.

 

Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

1.9.2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain (588/2013) 52 §:n mukaan sähkönjakeluverkon haltijoiden tulee kahden vuoden välein laatia jakeluverkkoaan koskeva kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava Energiavirastolle. Sähkömarkkinalain 52 §:n mukaan Energiavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kehittämissuunnitelmassa annettavista tiedoista sekä suunnitelman toimittamisesta.

Energiavirasto on 13.1.2014 antanut liitteenä olevan määräyksen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta (dnro 823/002/2013). Määräys astui voimaan 13.1.2014 ja sähkönjakeluverkonhaltijoiden on toimitettava ensimmäiset määräyksen mukaiset kehittämissuunnitelmat Energiavirastolle 30.6.2014 mennessä.

Määräyksen ohessa on tulkintaohje, jossa on yleisiä ohjeita sähkömarkkinalain 52 §:stä, määräyksestä, määräyksen liitteistä ja annettavien tietojen julkisuudesta. Kehittämissuunnitelman täyttämisestä järjestetään kevään 2014 aikana myös 8-10 koulutustilaisuutta eri puolilla Suomea.

Energiaviraston määräys sähköverkonjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

Tulkintaohje (Ohje päivitetty 11.5.2018)   sve


Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Energiavirasto on antanut oheisen määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta (dnro 1730/002/2015). Määräys astuu voimaan 1.1.2016 ja sen mukaiset tunnusluvut ilmoitetaan ensimmäisen kerran keväällä 2017.

Vuotta 2015 koskevat tiedot ilmoitetaan 31.5.2016 mennessä vanhan tunnuslukumääräyksen (dnro 963/002/2011) mukaisesti.Määräys sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta 2017

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta 2015

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta 2011


 

Määräys sähköverkonhaltijan verkkopalveluehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 3 luvun 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1172/2004:

1 §
Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun verkonhaltijan verkkopalvelujen myyntiehtojen ja -hintojen sekä niiden määräytymisperusteiden ilmoittamiseen Energiamarkkinavirastolle.

2 §
Verkkopalvelujen myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittaminen

Sähköverkonhaltijan tulee ilmoittaa sähkömarkkinalain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut voimassa olevat verkkopalvelujensa myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet Energiamarkkinavirastolle.

Sähköverkonhaltijan on ilmoitettava Energiamarkkinavirastolle edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin muutokset tulevat voimaan ja siinä on yksilöitävä, milloin muutokset tulevat voimaan.

3 §
Tietojen toimittamistapa Energiamarkkinavirastolle

Tämän määräyksen 2 §:ssä tarkoitetut sähkön siirtoa koskevat hintatiedot tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle sähköisesti syöttämällä ne Energiamarkkinaviraston hintatietojärjestelmään. Tietojen syöttäminen edellyttää, että Energiamarkkinavirasto on hyväksynyt sähköverkonhaltijan järjestelmän käyttäjäksi, sähköverkonhaltija on nimennyt tietojen syöttämiseen oikeutetun luonnollisen henkilön ja että tällä on käytössään järjestelmään kirjautumisen edellyttämät tunnisteet.

Tämän määräyksen 2 §:ssä tarkoitetut verkkopalvelujen myyntiehdot sekä muut verkkopalvelujen hinnat kuin sähkön siirtoa koskevat hinnat ja niiden määräytymisperusteet tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen virasto@energiavirasto.fi.

4 §
Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007 ja on voimassa toistaiseksi. Samalla kumoutuu kauppa- ja teollisuusministeriön 27 päivänä lokakuuta 1995 antama päätös verkkopalveluiden myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle (1256/1995).

5 §
Tiedonsaanti ja julkaiseminen

Tämä määräys on julkaistu Energiamarkkinaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa Energiamarkkinavirastosta:

Osoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI
Puhelin: 010 605 000
Telekopio: (09) 6221 911
WWW-sivusto: http://www.energiavirasto.fi/

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Ylijohtaja   Asta Sihvonen-Punkka

Johtava asiantuntija Anu Mikkonen

Määräys sähköenergiaa ja sähkön siirtoa koskevien laskujen erittelystä (367/441/2006)

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007

Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995, muutettu 1172/2004) 3 luvun 13 §:n ja 6 luvun 23 §:n 1 momentin nojalla annetun päätöksen mukaisesti:

1 §
Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan laskuihin, joita sähkön myyjä tai jakeluverkonhaltija lähettää asiakkailleen sähköenergiasta ja/tai sähkön siirrosta.

2 §
Lukemalasku, arviolasku ja tasauslasku

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:
1) lukemalaskulla todetun mittarilukeman mukaiseen sähköenergian kulutukseen tai sähkön siirtoon perustuvaa laskua;
2) arviolaskulla etukäteen arvioituun sähköenergian kulutukseen tai sähkön siirtoon perustuvaa laskua; sekä
3) tasauslaskulla arviolaskutetun ja toteutuneen sähköenergian kulutuksen tai sähkön siirron erotukseen perustuvaa laskua.

3 §
Laskun selkeys ja ymmärrettävyys

Sähkön myyjän ja jakeluverkonhaltijan on esitettävä asiakkailleen laskunsa selkeällä ja asiakkaan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Laskussa tai sen liitteessä asiakkaalle on ilmoitettava laskun määräytymiseen vaikuttavat tiedot.

4 §
Laskun sisältö

Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa laskussa tai sen liitteessä on ilmoitettava erikseen vähintään:
1) sähköenergian ja/tai sähkön siirron hinnan muodostumiseen vaikuttavat maksut;
2) kunkin maksun osalta laskutettavien yksiköiden määrä;
3) kunkin maksun yksikköhinta;
4) kunkin maksun osalta veloitettava summa;
5) kaikkien laskulla veloitettavien maksujen kokonaissumma;
6) sähköveron määräytymisperuste ja määrä;
7) arvonlisäveron määräytymisperuste prosentteina ja sen määrä; sekä
8) sähköenergian ja/tai sähkön siirron arvioitu vuosikustannus euroissa ja/tai keskihinta kilowattituntia kohden; vuosikustannus ja keskihinta tulee määritellä laskutusajankohdan hinta- ja määrätietojen perusteella.

Edellä 1 momentissa mainittu vuosikustannus on kulutusarvion mukaisella vuosikulutuksella ja laskutusajankohtana voimassa olevien yksikköhintojen perusteella laskutusajankohdasta lähtien yhdeksi vuodeksi eteenpäin laskettu sähköenergialle ja/tai sähkön siirrolle erikseen ilmoitettava kustannus. Keskihinta on edellä mainittu vuosikustannus jaettuna laskutusajankohdan kulutus- ja/tai siirtoarvion mukaisella vuosikulutuksella ja/tai -siirrolla.  Mikäli asiakkaalla on muuttuvahintainen, sopijapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliseen viitehintaan (esim. sähköpörssin päivähinta) sidottu tuote, niin vuosikustannusta laskettaessa tulee yksikköhintana käyttää laskutusajankohtaa edeltävän vuoden keskimääräistä arvoa.

Edellä 1 momentissa mainittu vuosikustannus ja/tai keskihinta kilowattituntia kohden tulee ilmoittaa asiakkaalle yksikköhinnan tai vuosikulutuksen muuttuessa muutosta seuraavassa laskussa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Muuttuvahintaisen, sopijapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliseen viitehintaan sidotun tuotteen osalta tieto tulee ilmoittaa vähintään kerran vuodessa sekä tuotteen hinnan määräytymisperusteen muuttuessa muutosta seuraavassa laskussa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut tulee ilmoittaa kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetulle kuluttajalle verollisina.

Jos samalla laskulla laskutetaan sähköenergiasta ja sähkön siirrosta, on niiden hinnan muodostuminen esitettävä sähköenergian ja sähkön siirron osalta erikseen.

5 §
Lukemalaskun sisältö

Lukemalaskussa tai sen liitteessä tulee ilmoittaa 4 §:n mukaisten tietojen lisäksi:
1) laskutuskausi, jota lukemalasku koskee;
2) toteutunut kulutettu ja/tai siirretty sähköenergian määrä, tieto siitä, kuinka toteutuma on määritetty sekä mittarilukemat, jos kyseiset lukemat ovat saatavissa; sekä
3) seuraavan laskun arvioitu eräpäivä.

6 §
Arviolaskun sisältö

Arviolaskussa tai sen liitteessä tulee ilmoittaa 4 §:n mukaisten tietojen lisäksi:
1) laskutuskausi, jota arviolasku koskee;
2) arviolaskun perustana oleva kulutus- ja/tai siirtoarvio; sekä
3) seuraavan laskun eräpäivä.

7 §
Tasauslaskun sisältö

Arvioon perustuvan laskutuksen ja todellisen sähköenergian kulutuksen ja/tai sähkön siirron mukaisen laskutuksen välisen eron tasaavan tasauslaskun yhteydessä asiakkaalle on ilmoitettava:
1) laskutuskausi, jota tasauslasku koskee;
2) toteutunut kulutettu ja/tai siirretty sähköenergian määrä, tieto siitä, kuinka toteutuma on määritetty sekä mittarilukemat, jos kyseiset lukemat ovat saatavissa;
3) toteutuneen sähköenergian kulutuksen ja/tai sähkön siirron mukaan veloitettavat summat eriteltynä 4 §:n mukaisesti;
4) edellisen tasauslaskun jälkeen arviolaskutettu summa kokonaisuudessaan;
5) arviolaskutuksen perusteena ollut sähköenergian kulutus- ja/tai siirtoarvio; sekä
6) tasausmaksu tai -hyvitys arviolaskutetun ja toteutuneen sähköenergian kulutuksen ja/tai siirron mukaisen veloituksen erotuksena.

Tasauslaskun yhteydessä tulee esittää laskelma arvioon perustuvien laskujen suuruudesta ja eräpäivistä seuraavan tasausjakson aikana.

Jos tasauslaskun yhteydessä asiakkaalta veloitetaan arviolaskuja, ne on ilmoitettava 6 §:n mukaisesti. Arviolaskun on oltava tasauslaskusta selvästi erillään.

8 §
Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Sähköenergiaa ja sähkön siirtoa koskevien laskujen on oltava tämän määräyksen mukaisia viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009. Tällä määräyksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 26 päivänä syyskuuta 2000 antama asetus sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä (836/2000).

9 §
Tiedonsaanti ja julkaiseminen

Tämä määräys on julkaistu Energiamarkkinaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa Energiamarkkinavirastosta:

Osoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI
Puhelin: 010 605 000
Telekopio: (09) 6221 911
WWW-sivusto http://www.energiavirasto.fi/

 Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007

Ylijohtaja  Asta Sihvonen-Punkka

Ryhmäpäällikkö Ritva Hirvonen

 

Liite:
Määräys sähköenergiaa ja sähkön siirtoa koskevien laskujen erittelystä