Web Content Display

Energiaviraston tehtävät päästökaupassa

Energiavirasto toimii päästökauppalain Suomen päästökauppaviranomaisena. Tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat. Energiavirasto toimii myös Suomen huutokaupanpitäjänä.

Lupaviranomaisen tehtäviin kuuluu päästölupahakemusten käsitteleminen ja lupien myöntäminen. Tarvittaessa Energiavirasto voi tarkistaa lupia ja niiden ehtoja tai peruuttaa luvan. Lisäksi Energiavirasto hyväksyy Suomessa toimivat päästökauppatodentajat.

Energiavirasto toimii Euroopan unionin rekisterin kansallisista toiminnoista vastaavana rekisterinpitäjänä sen varmistamiseksi, että päästöoikeuksien vuosittaisesta kirjaamisesta, hallussapidosta, siirtämisestä ja mitätöinnistä pidetään tarkkaa tilinpitoa. Rekisterissä avataan hakemuksesta tili päästökauppaan kuuluvalle laitokselle. Näille tileille Energiavirasto kirjaa vuosittain laitoksille päästöoikeuksien myöntämispäätöksen mukaiset päästöoikeudet.

Valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu valvoa päästölupien lupaehtojen noudattamista sekä päästöselvitysten ja päästöoikeuksien vuosittaista palauttamista. Tehtäviin kuuluu myös todentajien valvonta.

Energiavirastolla on päästökauppalain mukaan käytettävänään tehosteita ja sanktioitta. Virasto voi käyttää velvoitteen tehosteena uhkasakkolain mukaisia keinoja. Sanktiona vuosittaisesta päästöselvityksen toimittamisen laiminlyönnistä on päästöoikeuksien luovutuskielto.

Jos toiminnanharjoittaja jättää palauttamatta edellisen vuoden päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia, määrää Energiavirasto yritykselle päästöoikeuden ylitysmaksun. Ylitysmaksun suorittaminen ei vapauta toiminnanharjoittajaa velvollisuudesta palauttaa päästöoikeuksia. Päästökauppakaudella 2013-2020 ylitysmaksu on 100 euroa/hiilidioksidiekvivalenttitonni.

Huutokaupanpitäjän tehtäviin kuuluu Suomen päästöoikeuksien huutokauppaaminen, huutokauppatulojen vastaanottaminen sekä niiden tulouttaminen valtiolle. Energiavirasto vastaa myös huutokauppoihin liittyvästä kansallisesta tiedottamisesta ja koulutuksesta.

 

Linkit:

Päästökauppalaki