Web Content Display

Kestävyyskriteerit

Kasvihuonekaasupäästövähennys

Biopolttoaineen tai bionesteen elinkaaren aikaisen kasvihuonekaasupäästövähennyksen verrattuna korvaavaan fossiiliseen polttoaineeseen tulee olla vähintään 60 prosenttia. 

Jos biopolttoaine- tai bioneste-erä tuotetaan kuitenkin viimeistään 5.10.2015 toimintansa aloittaneessa laitoksessa, tulee kasvihuonekaasupäästövähennyksen olla vähintään 50 prsenttia. 

Biologinen monimuotoisuus

Raaka-aine ei saa olla peräisin alueelta, joka tammikuussa vuonna 2008 tai sen jälkeen oli:

  1. aarniometsä tai muu puustoinen maa, jossa ei näy selviä merkkejä ihmisen toiminnasta ja jossa ekologiset prosessit eivät ole merkittävästi häiriintyneet;
  2. luonnonsuojelualue, jollei esitetä näyttöä siitä, että raaka-aineen tuotanto ei haittaa alueen suojelutarkoitusta; tai
  3. biologisesti erityisen monimuotoinen ruohoalue

Maankäytön muutos 

Raaka-aine ei saa olla peräisin alueelta, jonka maankäyttömuoto on muuttunut pysyvästi vuoden 2008 tammikuun jälkeen, jos alue oli:

  1. kosteikko;
  2. pysyvästi metsän peittämä alue; tai
  3. metsä, jolla latvuspeittävyys on 10-30 prosenttia, jollei esitetä näyttöä siitä, että 6 §:ssä säädetty kasvihuonekaasupäästövähennys toteutuu maankäyttömuodon muutoksesta aiheutuvasta hiilivarannosta huolimatta.

Turvemaiden kuivattaminen

Raaka-aine ei saa olla peräisin aiemmin kuivattamattomalta turvemaalta, jonka kuivatus on tapahtunut vuoden 2008 tammikuun jälkeen.

Maatalouden raaka-aine

Raaka-aineiden tuotannossa on noudatettava Euroopan unionissa suoria tukia saavan viljelijän noudatettavaksi säädettyjä ympäristöä ja kasvinsuojelua koskevia hoitovaatimuksia sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia.