Web Content Display

Sähkön ja maakaasun verkkopalvelumaksujen korotuskattovalvonta


Sähkömarkkinalain 26 a §:n ja maakaasumarkkinalain 24 §:n mukaan verkonhaltija saa korottaa sähkön tai maakaasun siirron ja jakelun maksujaan enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuina. Korotuksen määrää tarkastellaan kokonaismaksun perusteella, ei yksittäisiin tariffikomponentteihin tehtävien korotusten perusteella. Energiavirasto valvoo sekä maakaasun että sähkön verkonhaltijoiden korotuksia pääsääntöisesti asiakasryhmiä kuvaavien tyyppikäyttäjäryhmien avulla. Asiakasryhmäkohtaisessa tarkastelussa asiakasryhmään kuuluvien yksittäisten asiakkaiden prosentuaaliset korotukset voivat ylittää 15 prosenttia ilman, että korotus katsottaisiin tällaisten asiakkaiden osalta säännöksen vastaiseksi menettelyksi. Maakaasun siirrolle, sähkön kantaverkkotoiminalle ja sähkön suurjännitteisille verkonhaltijoille ei ole olemassa tyyppikäyttäjiä jolloin Energiavirasto käyttää lakiin perustuvaa vaihtoehtoista laskentatapaa hintojen korotusten seurannassa.

Energiavirasto valvoo kertakorotuksia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 9 §:ssä säädetyn toimivallan perusteella. Jos Energiavirasto toteaa päätöksellään, että verkonhaltija rikkoo tai laiminlyö sähkömarkkinoita tai maakaasumarkkinoita koskevassa lainsäädännössä säädettyjä velvoitteitaan, Energiaviraston on velvoitettava hänet korjaamaan rikkomuksensa tai laiminlyöntinsä.

Uudella korotuskattovalvonnalla ei ole vaikutusta valvontamenetelmien mukaiseen kohtuullisen hinnoittelun arviointiin ja verkonhaltijoiden kohtuullista hinnoittelua valvotaankin edelleen myös kokonaisuutena neljän vuoden valvontajaksoissa kuten tähänkin asti.

Sähkönjakelun ja -siirron maksujen korottaminen

Sähkömarkkinalain 26 a §:n mukaan verkonhaltija saa korottaa sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujaan enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksuihin verrattuina.

Jos verkonhaltija tekee korotuksesta alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana lisää sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujen korotuksia, eivät kyseisenä aikana kerätyt maksujen korotukset tällöinkään saa yhteensä ylittää 15 prosenttia tarkastelujakson ensimmäistä korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kerättyjen maksujen määrästä. Korotuksen kattoraja 15 prosenttia koskee siis sekä kertakorotuksen määrää, että vuoden aikana tehtyjen korotusten määrää.

Korotuksen hyväksyttävä enimmäismäärä lasketaan jakeluverkonhaltijan sähköverkon käyttäjiä edustavan kunkin asiakasryhmän 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson keskimääräisen kokonaismaksun perusteella. Asiakasryhminä Energiavirasto käyttää liitteen mukaista tyyppikäyttäjäluokittelua.

Kokonaismaksujen määrään sisällytetään jakelupalvelun kiinteät maksut ja energiamaksut sekä mittauspalvelun maksut. Hyväksyttävä enimmäismäärä lasketaan kuhunkin asiakasryhmään kuuluviin verkon käyttäjiin sovellettavien korkeimpien verokantojen mukaan määritetystä sähkönsiirron ja sähkönjakelun verollisesta hinnasta. Hintaan ei sisälly korotusajankohdasta alkavan tarkastelujakson aikana toteutuvien, verkon käyttäjien sähkön käyttöön perustuvien verojen ja veronluonteisten maksujen sekä arvonlisäveron korotusten määrä. Toisin sanoen korotuksen määrää arvioitaessa veron ja veronluonteisten maksujen muutoksilla ei ole verkonhaltijan maksimikorotusta rajoittavaa vaikutusta.

Energiavirasto tulee tekemään vuoden 2018 aikana selvityksen sähkönjakeluverkkojen mahdollisista uusista tyyppikäyttäjäryhmistä, jotka kuvaisivat aikaisempaa paremmin nykyisin käytössä olevia todellisia kuluttajaprofiileita.

Koska sähkön kantaverkkotoiminnalle ja suurjännitteisille sähköverkonhaltijoille ei ole olemassa tyyppikäyttäjiä, lasketaan hyväksyttävä enimmäismäärä kantaverkossa verkon käyttäjien 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson yhteenlaskettujen sähkönsiirron kokonaismaksujen perusteella ja suurjännitteisessä jakeluverkossa kunkin verkon käyttäjän 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson keskimääräisen kokonaismaksun perusteella.

Maakaasun siirron ja jakelun maksujen korottaminen

Maakaasun siirron ja jakelun maksujen korottamista valvotaan maakaasumarkkinalain 24 §:n mukaan samalla periaatteella kuin sähkönjakelun ja siirron korotuksia. Verkonhaltija saa korottaa maakaasun siirron ja jakelun maksujaan enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maakaasun siirron ja jakelun maksuihin verrattuina. Jos verkonhaltija tekee korotuksesta alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana lisää maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksia, eivät kyseisenä aikana kerätyt maksujen korotukset tällöinkään saa ylittää 15 prosenttia tarkastelujakson ensimmäistä korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kerättyjen maksujen määrästä.

Korotuksen hyväksyttävä enimmäismäärä lasketaan verkonhaltijan maakaasuverkon käyttäjiä edustavan kunkin asiakasryhmän 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson keskimääräisen kokonaismaksun perusteella. Asiakasryhminä Energiavirasto käyttää liitteen mukaista tyyppikäyttäjäluokittelua. Hyväksyttävä enimmäismäärä lasketaan tällöin kuhunkin asiakasryhmään kuuluviin verkon käyttäjiin sovellettavien korkeimpien verokantojen mukaan määritetystä maakaasun jakelun verollisesta hinnasta, johon ei sisälly korotusajankohdasta alkavan tarkastelujakson aikana toteutuvien, verkon käyttäjien kaasun käyttöön perustuvien verojen ja veronluonteisten maksujen sekä arvonlisäveron korotusten määrä.

Maakaasun siirrossa ei ole olemassa tyyppikäyttäjiä, jolloin Energiavirasto käyttää lakiin perustuvaa vaihtoehtoista laskentatapaa hintojen korotusten seurannassa. Korotuksen hyväksyttävä enimmäismäärä lasketaan maakaasun siirtoverkossa erikseen kunkin verkon käyttäjän 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson keskimääräisen kokonaismaksun perusteella.

Sähkön ja maakaasun jakeluverkkojen tyyppikäyttäjät