Web Content Display

Kuluttajan oikeudet

Sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan sähkön kuluttaja-asiakkaalla on oikeus:

  • liittyä sähköverkkoon ja saada siirtopalvelua sähköverkonhaltijalta kohtuulliseen hintaan
  • oikeus valita sähkönmyyjä ja vaihtaa sähkönmyyjää
  • oikeus saada tietoa verkkopalvelun ja energian hinnan muodostumisestä sekä sähkön alkuperästä

Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalain ja sen nojalla annettuja säädösten ja määräysten noudattamista yleisellä tasolla.

Kuluttajasuojalaki (38/1978) koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja markkinointia elinkeinoharjoittajilta kuluttajille ja se koskee myös sähkön myyntiä kuluttaja-asiakkaille. Kuluttajasuojalakia valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto, joka valvoo, ettei markkinoinnissa käytetä sopimattomia menettelytapoja tai anneta harhaanjohtavia tietoja ja ettei kuluttajasopimuksissa käytetä kohtuuttomia sopimusehtoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttajaneuvonta antaa neuvoa kuluttajan oikeuksista ja avustavat kuluttajaa maksutta kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisissä yksittäisissä riita-asioissa.

Linkit: