Web Content Display

Lait ja asetukset

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevat lait ja asetukset.

 

Lakia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) sovelletaan valvonta- ja seurantatehtävien hoitamiseen sähkö- ja maakaasumarkkinoilla, jotka on säädetty Energiaviraston tehtäviksi muun muassa sähkö- ja maakaasumarkkinalaeissa.

Laissa Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä (684/2014) säädetään Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista.

Energiatehokkuuslaissa (1429/20014) säädetään muun muassa energiamarkkinoilla toimivien yritysten velvollisuudesta pyrkiä edistämään energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä asiakkaittensa toiminnassa.

Sähkö

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Sähkömarkkinalain (588/2013) tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyttäjille. Lakia on täydenetty Valtioneuvoston asetuksella sähkömarkkinoista (65/2009) ja Valtioneuvoston asetuksella sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009).

Lain sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä  (117/2011) tarkoituksena on sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi luoda edellytykset sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservin ylläpitämiselle Suomen sähköjärjestelmässä.

Laissa sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003)  säädetään uusiutuvista energialähteistä ja tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön alkuperän varmentamisesta sekä sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Lakia on täydennetty Valtioneuvoston asetuksella sähkön alkuperän varmentamisesta (417/2013).

Lain uusiutuvalla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) tarkoituksena on edistää sähkön tuottamista uusiutunavilla energialähteillä ja näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta sähkön tuotannossa.

Työ-ja elinkeinoministeriön asetusta sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (809/2008) sovelletaan tasevastuun täyttämiseen sekä taseselvitykseen liittyvään tiedonvaihtoon sähkömarkkinoiden osapuolten välillä.

Maakaasu

Maakaasumarkkinalain (508/2000) tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti toimiville maakaasumarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen maakaasun saanti voidaan turvata. Lakia on täydennetty Valtioneuvoston asetuksella maakaasumarkkinoista (622/2000).