Web Content Display

Lait ja säädökset

1.9.2013 muuttuneet säädökset

 

Energiamarkkinoita koskevan lainsäädännön uudistuspaketin yhteydessä 1.9.2013 ovat voimaan tulleet oheisessa liitetiedostossa luetellut uudet tai muuttuneet säädökset. Säädösten yhteydessä olevat linkit viittaavat Finlex:ssä olevaan uuteen säädös-tekstiin sekä osasta myös ajantasaiseen voimassa olevaan koko lakiin tai asetukseen.

 

Liite:
SML - Muuttuneet säädökset (SML_1_9_2013_muuttuneet_saadokset.docx)

 

Valtioneuvoston sekä työ- ja elinkeinoministeriön päätöksiä ja asetuksia

Sähkömarkkinalain nojalla valtioneuvosto on antanut valtioneuvoston asetuksia (VNa) sekä työ- ja elinkeinoministeriö on puolestaan antanut eräitä työ- ja elinkeinoministeriön asetuksia (TEMa). Aiemmin vastaavia olivat kauppa- ja teollisuusministeriön antamat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset (KTMp) ja kauppa- ja teollisuusministeriön asetukset (KTMa).

Päätökset ja asetukset ovat ohessa alkuperäisessä muodossaan. Osaa päätöksiä tai asetuksia on muutettu myöhemmin tai ne on kumottu osittain tai kokonaan.

Liitteet:

VNa Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009)
Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) nojalla. Asetus sähköntoimitus...

TEMa sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (809/2008)
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1172/2004: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Soveltamisala Tätä asetusta sov...

KTMa sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista (922/2006)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 34 c §:n 2 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 1172/2004: 1 § Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan sähkö...

KTMa sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 28 §:n 3 momentin ja 34 §:n 1 momentin nojalla sellaisina kuin ne ovat laissa 1172/2004: 1 § Soveltamisala Tätä asetus...

VNa mittauspalveluiden aikajaotuksesta sähkönjakeluverkoissa (183/2004)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 10 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 444/2003: 1 § Sovel...

KTMa sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 § muuttamisesta (584/2002)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta 21 päivänä heinäkuuta 1999 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (825/1999) 2 § seuraavasti: 2 § Sanomien muodo...

KTMa tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (906/2000)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (491/1998) 3 §, 5 §:n 1 momentti ja liitteen 3 otsikk...

KTMa sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta (905/2000)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä 4 päivänä elokuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (602/1998) 3 §:n 2 ja...

KTMa sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä (836/2000)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 23 §:n 1 momentin nojalla: 1 § Sähkön myyjän on esitettävä asiakkaalleen sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskeva...

KTMp sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 ja 7 §:n muuttamisesta (826/1999)
Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä 4 päivänä elokuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (602/1998) 4 §:n 3 momentin suomenkielisen...

KTMp sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta (825/1999)
Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/1998: 1 § Soveltamisala Tämän päätöksen sanomien muotoja sovelletaan sähkö...

KTMp liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (613/1998)
Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista 5 päivänä toukokuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (781/1995) liitteessä 2 mainittujen sähkönmyyntiehtojen kohdan 58.1. seuraavasti: 58...

KTMp sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä (602/1998)
Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/1998: 1 § Soveltamisala Tätä päätöstä sovelletaan sähkömarkkinalain 16 d §:ssä...