Web Content Display

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentäminen

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki eli laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (170/2018) tuli voimaan 16.3.2018. Lailla pannaan täytäntöön polttoaineiden laatudirektiivin eli FQD:n 7 a artikla kansallisessa lainsäädännössä.

Laissa säädetään liikenteen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Lakia sovelletaan niihin edellä mainittujen polttoaineiden toimittajiin, jotka toimittavat kulutukseen kalenterivuoden aikana enemmän kuin miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita tai energiasisällöltään vastaavan määrän kaasumaisia polttoaineita. 

Laissa säädetään polttoaineiden toimittajien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Velvoitteen mukaan polttoaineiden toimittajien on vähennettävä kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kuudella prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 päästöihin.

Lain mukaan polttoaineiden toimittajien tulee raportoida Energiavirastolle kalenterivuosittain kulutukseen luovuttamiaan polttoaineita koskevia tietoja. Ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä vuodelta 2017. Vuoden 2019 alusta alkaen edellisen kalenterivuoden tiedot raportoidaan Energiavirastolle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Energiaviraston ohjeistus

Energiavirasto on julkaissut polttoaineen toimittajille ohjeistusta vuoden 2017 tietojen raportoimisesta. Ohjeistus täydentää liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevaa lainsäädäntöä.

Raportointiohje sisältää tarkemmat määrittelyt lain mukaisista polttoaineen toimittajan velvollisuuksista.Ohjeessa käydään läpi polttoaineen toimittajan ilmoituksen laatimista.

Lain mukainen ilmoitus muodostuu Energiavirastolle toimitettavasta ilmoituslomakkeesta "Polttoaineen toimittajan ilmoitus kalenterivuoden aikana kulutukseen luovutetuista polttoaineista" ja ilmoitustaulukosta "Polttoaineen toimittajan ilmoittamien kulutukseen luovutettujen polttoaineiden tietotaulukko".

Vuotta 2017 koskeva täytetty ja allekirjoitettu lomake sekä täytetty ilmoitustaulukko toimitetaan Energiavirastolle viimeistään 2.7.2018. Ilmoitus toimitetaan Energiavirastolle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja kopiona kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Sähköpostiviestin otsikoksi merkitään "Polttoaineen toimittajan liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukainen ilmoitus".

Linkit: