Web Content Display

Maakaasuverkkotoiminnan vuoden 2017 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

 

Energiavirasto julkaisee oheisissa liitteissä vuonna 2017 verkonhaltijoille lasketut seuraavat tiedot:

- maakaasuverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo

- maakaasuverkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo

- maakaasuverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu koroton vieras pääoma

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma

- kohtuullinen tuotto

- toteutunut oikaistu tulos

- ylijäämä tai alijäämä

- kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä vuosilta 2016 ja 2017 (pdf-tiedosto)

- voitonjakoluonteiset erät.

 

Tiedot perustuvat Energiaviraston 30.11.2015 (siirtoverkko: 18.12.2015) vahvistamiin valvontamenetelmiin, jotka koskevat maakaasun verkkotoiminnan kolmatta valvontajaksoa 2016-2019. Tiedot ovat vielä kuluvan kolmannen valvontajakson ensimmäisten vuosien osalta alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2016-2019 yli- ja alijäämät aikaisintaan vuonna 2020 annettavilla valvontapäätöksillä. Vuosien 2016 ja 2017 alustavien laskelmien mukaan laskettu kumulatiivinen yli- tai alijäämä ei siis vielä kerro sitä, onko yhtiön hinnoittelu koko kolmannen valvontajakson 2016-2019 ajalta kokonaisuudessaan kohtuullista.  

Erillisessä liitteessä (PDF) vuosien 2016 ja 2017 kumulatiiviset yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Alijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ollut alle kohtuulliseksi määritetyn tason. Vastaavasti ylijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ylittänyt kohtuulliseksi määritetyn tason. Toiselta valvontajaksolta kolmannelle valvontajaksolle siirtyneet ja kolmannen valvontajakson kumulatiiviset yli- ja alijäämät on ilmoitettu liitteenä taulukossa erikseen yhtiökohtaisesti. Verkonhaltijan on otettava kolmannella valvontajaksolla (2016-2019) huomioon toisen valvontajakson (2010-2015) osalta vuonna 2017 annettu valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Mikäli siis verkonhaltijan hinnoittelu ylitti kohtuullisuuden tason toisella valvontajaksolla (2010-2015), verkonhaltija velvoitetaan ottamaan mahdollinen ylijäämä huomioon kolmannen valvontajakson (2016-2019) aikana käytettävässä hinnoittelussaan.

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Heidi Tiivola, puh. 029 5050 084, laskentatoimen asiantuntija Venla Stålnacke, puh. 029 5050 095, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023.

 

Maakaasuverkkotoiminnan yhtiökohtaiset tiedot vuoden 2017 alustavien kohtuullisen hinnoittelun laskelmilta (excel)

Kolmannen valvontajakson (vuosien 2016 ja 2017) aikana kertyneet maakaasuverkkotoiminnan alustavien kohtuullisen hinnoittelun laskelmien mukaiset yli- ja alijäämät