Web Content Display

Muut ohjeet, tulkinnat, lausunnot ja suositukset

 

Ohjeistus maakaasuverkonhaltijoiden varautumis- ja valmiussuunnittelusta

Maakaasuverkonhaltijoille on asetettu uudessa maakaasumarkkinalaissa varautumissuunnitteluvelvoite.

Varautumissuunnitelmat on toimitettava Energiavirastolle viiden vuoden välein, mutta ensimmäisten suunnitelmien toimittamisesta ei ole erikseen säädetty laissa. Varautumissuunnitteluvelvoite ja varautumissuunnitelman laatimista koskeva velvoite tulee sovellettavaksi maakaasumarkkinalain astuttua voimaan 1.1.2018. Verkonhaltijoilla on siis ollut kohtuullinen aika laatia lain vaatima varautumissuunnitelma. Maakaasuverkonhaltijoiden ensimmäiset maakaasumarkkinalain mukaiset varautumissuunnitelmat on toimitettava ohjeen mukaisesti Energiavirastolle 30.6.2019 mennessä.

Varautumissuunnitelman sisältö

1) Varautumissuunnitelma, jonka mukaisesti verkonhaltija varautuu maakaasuverkkoon kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin; sekä

2) Valmiussuunnitelma, jonka mukaisesti verkonhaltija varautuu valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin.

Energiavirasto on luonnostellut mallipohjat verkonhaltijan suunnittelutyön sekä viraston tarkastustyön helpottamiseksi, mutta varautumissuunnitelma ja valmiussuunnitelma voivat olla myös vapaamuotoisia. Mallipohjista voi toimittaa parannusehdotuksia 30.4.2019 saakka, jonka jälkeen virasto tarvittaessa päivittää versiot. Suunnitelmien toimittamistavasta ohjeistetaan erikseen lähempänä toimitusaikaa.

Lisätiedot: Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi, 029 5050 074.

Varautumis- ja valmiussuunnittelun ohje
Varautumissuunnitelman mallipohja
Valmiussuunnitelman mallipohjaOhjeistus sähköverkonhaltijoiden varautumis- ja valmiussuunnittelusta

Sähkömarkkinalakiin 2017 tehdyn muutoksen myötä sähköverkonhaltijoiden varautumissuunnitelmat on jatkossa toimitettava Energiavirastolle. Samassa yhteydessä varautumissuunnitelmien toimitusväliä pidennettiin kolmeen vuoteen, joten seuraavat suunnitelmat on toimitettava virastolle 30.6.2019 mennessä.

Varautumissuunnitelmien odotetaan koostuvan kolmesta dokumentista: varautumissuunnitelmasta, valmiussuunnitelmasta sekä verkonhaltijan täyttämästä SÄHKÖKOTKA 2017 -itsearviointityökalusta, joka löytyy HVO-extranetistä. Varautumissuunnitelma ja valmiussuunnitelma voivat edelleen olla vapaamuotoisia. Energiavirasto on luonnostellut myös mallipohjat verkonhaltijan suunnittelutyön sekä viraston tarkastustyön helpottamiseksi. Suunnitelmien toimittamistavasta ohjeistetaan tarkemmin lähempänä toimitusaikaa.

Lisätiedot: Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi, 029 5050 074.

Varautumis- ja valmiussuunnittelun ohje
Varautumissuunnitelman mallipohja
Valmiussuunnitelman mallipohja

 

VATI-järjestelmän kirjautuminen ja käyttäjien valtuuttaminen muuttuvat


Energiaviraston valvontatietojärjestelmään (VATI) kirjautuminen ja järjestelmän käyttäjien valtuuttaminen muuttuvat 31.1.2019. Tästä eteenpäin VATI-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä palveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti. Palvelussa voi tunnistautua joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. VATI-järjestelmän käyttäjien oikeus edustaa yhtiötä täytyy uudistaa Suomi.fi-valtuudeksi. Nykyiset VATIn käyttöoikeudet eivät ole voimassa 31.1.2019 eteenpäin. Tämän jälkeen VATIn käyttäminen ei onnistu ilman Suomi.fi-valtuutusta.

Lisätietoja ja ohjeet valtuutuksen tekemiseksi

 

 
Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta


Sähkön jakeluverkonhaltijoille, suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoille, kantaverkonhaltijalle sekä maakaasun siirtoverkonhaltijalle on tullut uusia tietoturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Tietoturvavelvoitteista säädetään 9.5.2018 voimaantulleissa sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain muutoksissa. Lakimuutokset liittyvät Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon (HE 192/2017 vp).

Lisätiedot: Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi, 029 5050 074.


Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Sähköinen lomake tietoturvahäiriön ilmoittamiseen (Viestintävirasto)

 

Energiaviraston ohje suljetun jakeluverkon menetelmien laatimiseksi

EU:n sähkömarkkinadirektiivissä 2009/72/EY on annettu jäsenvaltiolle mahdollisuus poiketa suljetuissa jakeluverkoissa eräistä jakeluverkkojen sääntelyvaatimuksista, mikä on implementoitu myös osaksi kansallista lainsäädäntöä sähkömarkkinalailla (588/2013). Kevennettyjen velvoitteiden tarkoituksena on vähentää tarpeetonta hallinnollista rasitetta verkonhaltijan ja verkon käyttäjien välisen suhteen erityisluonteen vuoksi.

Keskeisenä kevennyksenä suljetun jakeluverkon haltijaa ei koske sähkömarkkinalain mukainen siirto- ja liittymishinnoittelun sekä verkko- ja liittämispalveluehtojen etukäteinen valvonta. Verkon käyttäjällä on kuitenkin oikeus vaatia hinnoittelua koskevien menetelmien sekä ehtojen vahvistamista jälkikäteen. Tällöin Energiavirasto asettaa kohtuullisen ajan, jonka kuluessa suljetun jakeluverkon haltijan tulee esittää menetelmänsä ja ehtonsa Energiaviraston vahvistettaviksi.

Tämä ohje koskee sitä, mitä asioita suljetun jakeluverkon haltijan tulisi huomioida kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmissä, joita tämä esittää Energiaviraston vahvistettavaksi. Lisätiedot: ekonomisti Lari Teittinen, lari.teittinen(a)energiavirasto.fi 029 5050 138 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, tiina.karppinen(a)energiavirasto.fi 029 5050 035.Pidennyshakemusten käsittely Energiavirastossa

Hakemus täytäntöönpanoajan jatkamisesta on tehtävä siirtymäsäännöksen 2 momentin mukaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 ja 3 momentin mukaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. Energiaviraston tulkinnan mukaan toimeenpanon pidennys voidaan hakemuksen jättämispäivä huomioiden myöntää pidennyksen edellytysten täyttyessä joko 2 tai 3 momentin perusteella. Säännöstä on Energiavirastossa tulkittu näin verkonhaltijan hyväksi.

Päätöksissä on tapauskohtaisesti arvioitu ensinnäkin, täyttyykö keskimääräisestä merkittävästi poikkeavien kustannusten tai kaapelointimäärien kriteeri. Mikäli muutos on arvioitu merkittäväksi, verkonhaltijalle voidaan myöntää lisäaikaa painaviin syihin perustuen. Lisäksi verkonhaltija on voinut saada lisäaikaa erittäin painavista syistä, mikäli muutos poikkeaa keskimääräisestä erittäin merkittävästi.

Lisätiedot: Verkkoinsinööri Joel Seppälä: joel.seppala@energiavirasto.fi, 029 5050 488 tai Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi, 029 5050 074.

Täytäntöönpanoajan pidennyksen edellytykset

 


Ohje jakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten täytäntöönpanoajan pidennyksen hakemisesta

Energiavirasto on julkaissut ohjeen sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten täytäntöönpanoajan pidentämisestä (Sähkömarkkinalain § 51, § 52 ja § 119). Täytäntöönpanoajan pidentämishakemukset on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 31.12.2017 tai 31.12.2018, riippuen siitä, minkä perusteen nojalla pidennystä haetaan. Lisätietoja hakemisesta löydätte oheisesta ohjeesta.

Lisätiedot: verkkoinsinööri Joel Seppälä: joel.seppala@energiavirasto.fi 029 5050 488 tai johtava asiantuntija Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi 029 5050 074.

Ohje laatuvaatimusten toimeenpanon jatkoajasta
 


Energiaviraston ohje kantaverkon nimeämisestä

Sähkömarkkinalain (588/2013) 31 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoon kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. Seuraava valvontajakso alkaa 1.1.2016, joten kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n on toimitettava nimeämispäätöksensä Energiavirastolle viimeistään 31.3.2015.

Energiavirasto on laatinut liitteenä olevan ohjeen sähkömarkkinalain 31 §:n kantaverkon määritelmän ja kantaverkkoon kuuluvien laitteistojen nimeämisen ohjeistamiseksi. Ohjeella Energiavirasto vastaa verkonhaltijoiden taholta tulleisiin pyyntöihin selventää sähkömarkkinalain säännöksiä ja lain esitöitä kantaverkon määrittelyn osalta. Lisätiedot: Tarvo Siukola, puh. 029 5050 074 .

Ohje kantaverkon nimeämisestä

Liite 1, Kantaverkon määrittelykriteerit

 

Energiavirasto antoi lausunnot teollisuusverkkojen luvanvaraisuudesta

Energiavirasto on arvioinut teollisuusverkkoihin liittyvän toiminnan luvanvaraisuutta uuden sähkömarkkinalain (588/2013) kannalta. Energiavirasto on antanut 30.6.2014 lausunnot toiminnan luvanvaraisuudesta eräiden sähköverkkojen haltijoiden pyynnöstä. Lisätiedot: lakimies Heikki Vestman, puhelin 029 5050 029

Ohessa tiedote

 

Energiaviraston lausunto sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta

Energiavirasto on arvioinut sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalaa 1.9.2013 voimaan astuneen sähkömarkkinalain mukaisesti sekä 12.6.2014 kirjeessään jakeluverkonhaltijoille ja 12.3.2014 antamassaan lausunnossa. Se on annettu jakeluverkonhaltijan pyynnöstä sähkömarkkina-asetuksen (65/2009) 5 §:n 2 momentin mukaisen sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun sovellettavuudesta sähkömarkkinalain mukaisessa suurjännitteisessä jakeluverkossa. Virastolta pyydettiin samassa yhteydessä lausuntoa sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun sovellettavuudesta sähkömarkkinalain mukaisessa suljetussa jakeluverkossa, jonka nimellisjännite on 6,5 kilovolttia.

Lisätietoja asiassa antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin. 029 5050 023

Liitteenä Energiaviraston kirje sähköntuotannon kattohinnoittelun soveltamisalasta 12.3.2014 annetun lausunnon johdosta.

Kirje jakeluverkonhaltijoille 12.6.2014

 

Energiamarkkinaviraston suositus sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskevasta toimenpideohjelmasta ja raportoinnista

Sähkömarkkinalain 1.9.2013 voimaan tulleella uudistuksella pantiin täytäntöön Euroopan unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Uusi sähkömarkkinalaki toi muutoksia muun muassa syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman laatimisvelvoitteen laajennettua verkonhaltijoihin, jolla on vähintään 50 000 verkon käyttäjää (aiemmin 100 000 verkon käyttäjää).

Energiavirasto päivitti suosituksensa sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskevasta toimenpideohjelmasta ja raportoinnista (dnro 1352/53/2005).

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen, puhelin 029 5050 035 ja johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puh 029 5050 023.

7.4.2014 päivitetty syrjimättömyyssuositus