Web Content Display

RES-direktiivi

RES-direktiivillä tarkoitetaan EU:n parlamentin ja neuvoston direktiiviä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (2009/28/EY). Sen mukaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta ja 10 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta.

Direktiivissä on asetettu jokaisella jäsenvaltiolle kansalliset tavoitteet. Suomen tavoite on 38 prosenttia loppukulutuksesta. Direktiivin lisäksi Suomi on asettanut omaksi tavoitteekseen liikenteen energiassa 20 prosenttia loppukulutuksesta.

RES-direktiivissä asetetaan myös biopolttoaineille ja bionesteille kriteerit, joiden mukaan niiden voidaan katsoa olevan tuotettu kestävällä tavalla. Jotta biopolttoaineet ja bionesteet voidaan ottaa lukuun direktiivissä asetetuissa kansallisissa tavoitteissa sekä uusiutuvan energian kansallisissa velvoite- ja tukijärjestelmissä, niiden tulee täyttää direktiivissä säädetyt kestävyyskriteerit.

RES-direktiiviä muutettiin vuonna 2015 annetulla ILUC-direktiivillä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin muuttamisesta (2015/1513). Muutoksella pyrittiin pienentämään biopolttoaineiden aiheuttamaa epäsuoraa maankäytön muutosta (indirect land use change). 

Kestävyyskriteerit koskevat niin EU:n alueella kuin sen ulkopuolellakin tuotettuja biopolttoaineita ja bionesteitä. RES-direktiivin kestävyyskriteereitä koskevat säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lailla biopolttoaineista ja bionesteistä.

Linkki: