Web Content Display

Keskeinen päästökauppa koskeva sanasto

AA (Assigned Amount)

Sallittu päästömäärä. Kioton pöytäkirjaan sitoutuneille maille määritelty enimmäispäästömäärä, jota kyseinen maa ei saa ylittää.

AAU (Assigned Amount Unit)

Sallittu päästömääräyksikkö. Kioton pöytäkirjan peruspäästöyksikkö. Kunkin Kioton pöytäkirjan osapuolen sallittu päästömäärä koostuu AAU-yksiköistä. Esim. jos valtion sallittu päästömäärä on 375 miljoonaa ekvivalenttista hiilidioksiditonnia, tämä saa rekisteröidä 375 miljoonaa AAU-yksikköä valtion tililleen päästökaupparekisterissä.

CDM (Clean Development Mechanism)

Katso "puhtaan kehityksen mekanismi".

CER (Certified Emission Reduction)

Sertifioitu päästövähenemä. Yksi sertifioitu päästövähenemä vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia. Syntyy kehitysmaissa toteutettavista CDM -hankkeista, joissa vähennetään päästöjä. Yksiköillä voidaan käydä kauppaa kansainvälisesti ja ne kelpaavat myös EU:n päästökauppajärjestelmässä.

ERU (Emission Reduction Unit)

Päästövähennysyksikkö. Yksi päästövähennysyksikkö vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia. Syntyy teollisuusmaissa toteutettavista JI -hankkeista, joissa vähennetään päästöjä. Yksiköillä voidaan käydä kauppaa kansainvälisesti ja ne kelpaavat myös EU:n päästökauppajärjestelmässä.

EUTL (European Union transaction log)

Standardoitu sähköinen tietokanta, joka automaattisesti tarkistaa ja tallentaa EU:n päästökauppaan liittyvät rekisteritapahtumat ja prosessit.

EU:n päästökauppa Syntyi vuonna 2003 voimaan astuneella EY:n päästökauppadirektiivillä. Ensimmäinen päästökauppakausi oli vuosina 2005-2007, toinen on vuosina 2008-2012 ja kolmas koskee vuosia 2013-2020. Rakennettu yhteensopivaksi Kioton pöytäkirjan joustomekanismien käytön kanssa.

EU:n päästöoikeus, EUA_AAU

EU:n päästökaupan "valuutta". Yksi päästöoikeus vastaa yhtä hiilidioksiditonnia. Ilmaisjaossa myönnetyt oikeudet kirjataan laitoksille vuosittain 28. helmikuuta mennessä. Kauden 2008-2012 EUA: t eroavat edellisen kauden oikeuksista lisämerkinnällä _AAU. Merkintä viittaa siihen, että EUA_AAU:t muunnetaan valtion päästökauppatilillä olevista AAU-yksiköistä. Oikeuksilla voidaan käydä kauppaa EU:ssa.

FINETS

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä. Energiaviraston ylläpitämä järjestelmä, jonka kautta voidaan hakea päästölupia, todentajalupia ja näiden muutoksia sekä jättää päästöselvityksiä ja todentamisraportteja. Järjestelmän julkisesta osiosta voi vapaasti ladata mm. päästölupiin, päästöselvityksiin ja todentajan lausuntoihin liittyviä tietoja. Järjestelmä löytyy osoitteesta www.paastolupa.fi.

IET (International Emissions Trading)

Katso "kansainvälinen päästökauppa".

ITL (Independent Transaction Log)

YK:n ilmastosopimussihteeristön standardoitu sähköinen tietokanta, johon Kioton pöytäkirjaan kuuluvien maiden rekisterit on kytketty. ITL:n tarkoituksena on automaattisesti tarkistaa kansallisissa rekistereissä tehtävät tapahtumat ja prosessit, jotka koskevat Kioton pöytäkirjan päästöyksiköitä. Myös EU-maiden rekisterit ovat kytkettyinä ITL:ään.

JI (Joint Implementation)

Katso "Yhteistoteutus".

Kansainvälinen päästökauppa (IET)

Kioton pöytäkirjassa määritelty joustomekanismi. Siinä valtiot voivat käydä keskenään kauppaa päästöyksiköillä (AAU, CER, ERU, RMU). Kioton pöytäkirjan päästörajansa alittava maa voi esim. myydä ylimääräiset päästöyksikkönsä päästörajansa ylittävälle maalle. Tarkoitettu lisäämään joustavuutta ja kustannustehokkuutta Kioton pöytäkirjan velvoitteisiin pyrittäessä.

Kioton pöytäkirja

Täsmentää ilmastonmuutosta koskevaa YK:n puitesopimusta. Allekirjoitettiin Kiotossa vuonna 1997 ja astui voimaan helmikuussa 2005. Määrittelee sitovat kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Päästövähennysvelvoitteet täytetään kansallisilla toimilla, kuten veroilla ja poliittisilla ohjelmilla. Kansallisia toimia voi täydentää ns. joustomekanismien avulla.

Kioton pöytäkirjan mukaiset joustomekanismit

Joustomekanismeja ovat kansainvälinen päästökauppa (IET), yhteistoteutus (JI) ja puhtaan kehityksen mekanismi (CDM). Niiden tarkoituksena edistää päästövähennystoimien joustavuutta ja kustannustehokkuutta sekä tukea kestävää kehitystä. Ne mahdollistavat päästöjen vähentämisen yhteistyössä toisten maiden kanssa.

Lähdevirta

Polttoaine - tai raaka-ainetyyppi, jonka käyttö, tai tuote, jonka valmistus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja jonka perusteella päästö lasketaan.

Vähämerkityksisillä lähdevirroilla tarkoitetaan toiminnanharjoittajan valitsemia lähdevirtoja, joiden yhteispäästöt ovat enintään 5 kilotonnia fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa, tai joiden osuus on alle 10 prosenttia (enintään 100 kilotonnia fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa) kyseisen laitoksen hiilidioksidin kokonaispäästöistä ennen siirretyn hiilidioksidin vähentämistä, sen mukaan kumpi arvo on korkeampi absoluuttisina päästöinä mitattuna.

Erittäin vähämerkityksisellä lähdevirralla tarkoitetaan toiminnanharjoittajan valitsemia lähdevirtoja, joiden yhteispäästöt ovat alle kilotonni fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa, tai jonka osuus on alle 2 prosenttia (enintään 20 kilotonnia fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia vuodessa) kyseisen laitoksen hiilidioksidin kokonaispäästöistä ennen siirretyn hiilidioksidin vähentämistä, sen mukaan kumpi arvo on korkeampi absoluuttisina päästöinä mitattuna.

Määrittämistaso

Menetelmä, jota käytetään toimintotiedon, päästökertoimen ja hapettumiskertoimen tai muuntokertoimen määrittämiseen komission tarkkailu- ja raportointiasetuksessa määritellyillä tarkkuuksilla.

NAP

Päästöoikeuksien kansallinen jakosuunnitelma. Siinä määritellään päästökaupan piiriin kuuluvien toiminnanharjoittajien päästöoikeuksien kokonaismäärä ja miten oikeudet jaetaan laitoskohtaisesti. Laaditaan päästökauppakausittain. Suomen jakosuunnitelman laatii työ- ja elinkeinoministeriö ja se hyväksytetään Euroopan komissiolla.

Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM)

Kioton pöytäkirjassa määritelty joustomekanismi. CDM-hankkeiden avulla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä kehitysmaissa. Syntyneistä päästövähennyksistä saadaan CER-päästöyksiköitä.

Päästökaupparekisteri

Päästökaupparekisterin avulla huolehditaan EU:n päästöoikeuksien ja Kioton pöytäkirjan päästöyksiköiden kirjaamisesta, hallussapidosta, siirtämisestä, mitätöinnistä ja poistamisesta. Päästökaupparekisteri löytyy osoitteesta https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml.

Päästölupa

Kaikilla päästökauppalain alaisilla laitoksilla on oltava kasvihuonekaasujen päästölupa, jonka nojalla laitoksella on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Luvan myöntää Energiavirasto. Lupaehtoihin kuuluu vuosittainen raportointi virastolle luvan saaneen laitoksen hiilidioksidipäästöistä.

Päästölähde

Laitokseen sisältyvä eriteltävissä oleva prosessi tai muu kohde, josta vapautuu hiilidioksidia ilmakehään.

Päästöselvitys

Päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten on vuosittain laadittava selvitys edellisen vuoden hiilidioksidipäästöistään ja toimitettava se Energiavirastolle. Selvitys tulee todentaa ennen päästökauppaviranomaiselle toimittamista.

Päästöyksiköt eli "Kioto-yksiköt"

Kioton pöytäkirjan mukaiset "valuutat". Yksi päästöyksikkö vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia. Näitä päästöyksiköitä ovat AAU:t, CER:t, ERU:t ja RMU:t. Yksiköillä voidaan käydä kauppaa kansainvälisesti.

RMU (Removal Unit)

Poistoyksikkö. Yksi päästövähennysyksikkö vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia. Syntyy nielutoimenpiteillä saaduista nielujen lisäyksistä, joissa vähennetään päästöjä. Yksiköillä voidaan käydä kauppaa kansainvälisesti ja ne kelpaavat myös EU:n päästökauppajärjestelmässä.

Tarkkailusuunnitelma

Päästölupahakemuksessaan toiminnanharjoittajan tulee esittää tarkkailusuunnitelma, josta ilmenee yksityiskohtaisesti laitoksen hiilidioksidipäästöjen määrittämisessä käytettävät menetelmät. Tarkkailusuunnitelman sisällöstä on säädetty tarkemmin valtioneuvoston päästökauppaa koskevassa asetuksessa. Tarkkailusuunnitelma liitetään osaksi päästölupapäätöstä.

Todentaja

Päästöselvitysten todentamiseen on käytettävä Suomessa päästökauppalain nojalla hyväksyttyä todentajaa. Todentamisen kohteena ovat laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja -tiedot.

Todentamisraportti


Todentajan toiminnanharjoittajalle antama kirjallinen lausunto todentamisen kohteesta. Raportissa todetaan, onko päästöselvitys tyydyttävä. Todentamisraportista on käytävä ilmi mm. tieto todennetuista kokonaispäästöjen määrästä.

Toiminnanharjoittaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on tosiasiallinen määräysvalta laitoksen toiminnassa. Päästökaupan piiriin kuuluvan laitoksen toiminnanharjoittajan yleisistä velvollisuuksista on säädetty päästökauppalain 7 §:ssä.

Yhteistoteutus (JI)

Kioton pöytäkirjassa määritelty joustomekanismi. JI-hankkeiden avulla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä teollisuusmaissa. Syntyneistä päästövähennyksistä saadaan ERU-päästöyksiköitä.