Web Content Display

Maakaasusopimukset

Maakaasun toimitus kuluttajalle edellyttää voimassa olevaa maakaasuenergian myyntisopimusta ja maakaasun verkkopalvelusopimusta. Vaihtoehtoisesti maakaasun myyjä ja käyttäjä voivat tehdä maakaasun toimitussopimuksen, jolloin erillisiä myynti- ja verkkopalvelusopimuksia ei tehdä.

Mikäli kyseessä on uusi maakaasun käyttöpaikka, tarvitaan myös sopimus käyttöpaikan liittämisestä maakaasuverkkoon eli maakaasun liittymissopimus. Lue lisää maakaasuverkkoon liittymisestä.

Myynti- ja verkkopalvelusopimukset tai toimitussopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Maakaasun toimittaja vahvistaa suullisesti tehdyn sopimuksen vahvistusilmoituksella, johon liitetään tarpeelliset ehdot ja hinnastot. Mikäli sopimukset on tehty kirjallisesti, kuluttaja saa ehdot sopimuksen teon yhteydessä.

Maakaasumarkkinalain (508/2000) mukaan maakaasun palveluntarjoajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

  1. palvelun tarjoajan nimi ja osoite;
  2. tarjotut palvelut, tarjottujen palvelujen laatu sekä perusliittymän toimitusaika;
  3. tarjotut ylläpitopalvelut, jos niitä on tarjolla;
  4. menetelmät, joiden avulla asiakas voi saada ajan-tasaisia tietoja kaikista sovellettavista tariffeista ja ylläpitomaksuista;
  5. sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellettavat ehdot sekä mahdollinen irtisanomisoikeus sekä voidaanko määräaikainen sopimus irtisanoa kuluitta;
  6. tieto kuluttajan oikeudesta vahingonkorvaukseen ja muuhun hyvitykseen, jos suorituksen tai palvelun laatu ei vastaa sovittua;
  7. tiedot käytettävissä olevista valitusmenettelyistä ja riitojenratkaisumenettelyistä sekä niiden vireillepanosta;
  8. tiedot kuluttajille kuuluvista oikeuksista, jotka esitetään laskuissa tai yrityksen verkkosivuilla.

Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Maakaasun toimittaja vahvistaa suullisesti tehdyn sopimuksen vahvistusilmoituksella, johon liitetään tarpeelliset ehdot ja hinnastot. Mikäli sopimus on tehty kirjallisesti, kuluttaja saa ehdot sopimuksen teon yhteydessä.

Sopimusehtojen on oltava oikeudenmukaisia ja ne on annettava kuluttajalle tiedoksi ennen sopimuksen tekemistä ja vahvistamista. Ehdot on annettava myös silloin, kun sopimus tehdään kolmannen välityksellä.

Maakaasun myyntisopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Maakaasumarkkinalaissa ei ole sopimuksen voimassaoloa tai irtisanomista koskevia säännöksiä, vaan irtisanomisajoista sekä tavasta sovitaan maakaasun myyntisopimuksessa.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sopimusehtoja ja sopimuksen hintoja voidaan muuttaa osapuolten välisen sopimuksen mukaisten sopimusehtojen puitteissa. Suomessa maakaasuenergian hinnankorotuksia koskevaa sääntelyä ei ole. Toimittajan kuuluu lähettää ilmoitus hinnankorotuksesta tai muusta sopimusmuutoksesta maakaasunkäyttäjälle. Ilmoituksessa on mainittava muutoksen peruste.

Linkit: