Web Content Display

Todentajaksi hakeutuminen

 

Kompensaatiotuen todentajaksi voi hakea Energiaviraston vahvistamalla lomakkeella. Hakemusprosessi tulee vireille, kun lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen Energiaviraston kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi.

Energiavirasto käsittelee hakemukset mahdollisimman nopeasti.

Hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue(et) ja asetetaan tarvittaessa muita toimintaa koskevia ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen.

Todentajaksi hyväksymisen edellytykset

Todentajaksi hyväksymisen edellytykset on säädetty kompensointilain 12 §:ssä seuraavasti:

Todentajaksi hyväksytään hakija:

1) joka on tässä laissa tarkoitetuissa todentamistehtävissä riippumaton sekä toiminnallisesti että taloudellisesti;

2) jolla on todennustehtäviä varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä;

3) joka pystyy toiminnassaan soveltamaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä;

4) jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; sekä

5) jolla on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.

Energiavirasto hyväksyy todentajan, jos kompensointilain 12 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaisesti.

Pätevyysalueen laajentaminen

Kompensaatiotodentajaksi voidaan hyväksyä myös päästökauppalain (311/2011) ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) mukaisesti hyväksytty ja akkreditoitu todentaja laajentamalla todentajan pätevyysaluetta kattamaan kompensointilain mukainen toiminta.

Tilapäinen hyväksyminen todentajaksi

Koska FINASin akkreditointimenettely kestää yleensä noin vuoden, ei kompensaatiotukijärjestelmän todentajiksi halukkaiden ole käytännössä mahdollista hankkia kompensointilain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua akkreditointia ennen elokuussa 2017 alkavaa ensimmäistä tuenhakukierrosta. Näin ollen, kompensointitodentajat hyväksytään ensin määräajaksi. Toistaiseksi voimassa olevaa hyväksyntää voi hakea vasta FINASin akkreditointimenettelyn päätyttyä.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA HYVÄKSYMINEN TODENTAJAKSI

Ennen virallisen toistaiseksi voimassa olevan hyväksymisen hakemista Energiavirastolta todentajien tulee hakea akkreditointia FINASilta. Tilapäisen hyväksynnän ja akkreditoinnin saaneen todentajan tulee hakea virallista toistaiseksi voimassa olevaa hyväksyntää Energiavirastolta määräajan kuluessa.

Todentajan toistaiseksi voimassa oleva hyväksymispäätös on maksullinen.

Tarkemmat ohjeet todentajaksi hakeutumisesta ja todentajan tehtävistä löytyvät Energiaviraston todentajaohjeesta.