Web Content Display

Päätös sähkönmyyntituotteen hinnan määräytymisperusteista

Energiavirasto antoi 21.12.2018 päätöksen Kotimaan Energia Oy:n Netto Diili 12kk -sähkönmyyntituotetta (aikaisemmin myös Netto Diili) koskevan menettelyn sähkömarkkinalainmukaisuudesta. Päätöksessä virasto katsoi, etteivät asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä annetut tiedot hinnan määräytymisperusteista ole olleet riittävät ja hinnanmuutoksista ei ole ilmoitettu lain vaatimalla tavalla.

Energiavirasto toteaa päätöksessään, että Netto Diili 12 kk -tuotteesta sähkönkäyttäjälle annetuista tiedoista ei ole käynyt selkeästi ilmi, onko tuotteen hinta sidottu ennalta määritellyllä laskentakaavalla sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin julkisiin viitearvoihin vai määräytyykö se myyjän yksipuolisella päätöksellä. Pelkkä viittaus yrityksen sisäänostohintoihin ja pörssihintoihin jättää hinnan todellisen määräytymistavan epäselväksi.

Energiavirasto katsoo, että sopimuksen hinta on ollut sidottu Kotimaan Energia Oy:n sisäänostohintaan, jonka Kotimaan Energia Oy määrittää itse kuukausittain sisäisen menettelytapansa mukaisesti. Asiakkaalla ei siten ole ollut mahdollisuutta itse laskea sähkön hintaa julkisten ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien hintatietojen perusteella. Energiavirasto katsoi, että Kotimaan Energia Oy:n sisäänostohinta ei vastaa laissa tarkoitettua osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa viitearvoa.

Energiavirasto velvoitti Kotimaan Energia Oy:n ilmoittamaan vastaisuudessa ennen sopimuksen tekemistä loppukäyttäjille tiedot sopimukseen sovellettavista keskeisistä ehdoista sisältäen selkeät ja ymmärrettävät tiedot sähkönmyyntituotteen hinnan määräytymisperusteista. Energiavirasto velvoitti Kotimaan Energia Oy:n ilmoittamaan tiedot myös niille asiakkaille, jotka ovat jo tehneet Netto Diili 12 kk -sähkönmyyntituotetta koskevan sähkönmyyntisopimuksen. Lisäksi Energiavirasto velvoitti Kotimaan Energia Oy:n ilmoittamaan asiakkailleen hinnanmuutoksista viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ja palauttamaan asiakkailleen lainvastaisista hinnanmuutoksista aiheutuneet ylimääräiset maksut.

Päätös 21.12.2018


Lisätiedot: Lakimies Patrick Malén, puh 029 5050 126.